Home

Verordening (EG) nr. 505/2002 van de Commissie van 21 maart 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees

Verordening (EG) nr. 505/2002 van de Commissie van 21 maart 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees

Verordening (EG) nr. 505/2002 van de Commissie van 21 maart 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees

Publicatieblad Nr. L 079 van 22/03/2002 blz. 0009 - 0010


Verordening (EG) nr. 505/2002 van de Commissie

van 21 maart 2002

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/95 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1365/2000(2), en met name op artikel 8, lid 2, en artikel 13, lid 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1370/95 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2898/2000(4), zijn uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees vastgesteld.

(2) De productcodes die zijn vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1370/95 moeten worden aangepast aan de recente wijzigingen van Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie van 17 december 1987 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 488/2002(6).

(3) Het Comité van beheer voor varkensvlees heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1370/95 wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing voor de op of na 8 april 2002 aangevraagde uitvoercertificaten.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1.

(2) PB L 156 van 29.6.2000, blz. 5.

(3) PB L 133 van 17.6.1995, blz. 9.

(4) PB L 336 van 30.12.2000, blz. 32.

(5) PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.

(6) PB L 76 van 19.3.2002, blz. 11.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"