Home

Verordening (EG) nr. 158/2002 van de Commissie van 28 januari 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad

Verordening (EG) nr. 158/2002 van de Commissie van 28 januari 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad

Verordening (EG) nr. 158/2002 van de Commissie van 28 januari 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 025 van 29/01/2002 blz. 0026 - 0039


Verordening (EG) nr. 158/2002 van de Commissie

van 28 januari 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 21/2002 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1453/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1600/92 (Poseima)(1), en met name op artikel 3, lid 6,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1454/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/92 (Poseican)(2), en met name op artikel 3, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 21/2002 van de Commissie(3) is met name het niveau vastgesteld van de steun voor de voorziening van de ultraperifere regio's met zuivelproducten.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 123/2002 van de Commissie van 24 januari 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten(4), zijn de restituties voor deze producten vastgesteld. Om met de bedoelde wijzignen rekening te houden moeten de bijlagen bij nr. 21/2002 worden aangepast.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG nr. 21/2002 wordt als volgt gewijzigd;

1. In bijlage II wordt deel 9 vervangen door bijlage I bij deze verordening.

2. In bijlage III wordt deel 9 vervangen door bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 26.

(2) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 45.

(3) PB L 8 van 11.1.2002, blz. 15.

(4) PB L 23 van 25.1.2002, blz. 5.

BIJLAGE I - MADEIRA

BIJLAGE II - Deel 9

Melk en zuivelproducten

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap

Geraamde voorzieningsbalans voor de afzetperiode 1 januari - 31 december

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II - CANARISCHE EILANDEN

Deel 9

Melk en zuivelproducten

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap

Geraamde voorzieningsbalans voor de afzetperiode 1 januari - 31 december

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Wanneer in de geraamde voorzieningsbalans voor een product twee hoeveelheden zijn vastgesteld, een voor rechtstreekse consumptie en een voor verwerking of verpakking kan de verdeling tussen deze twee gebruiksmogelijkheden worden gewijzigd tot maximaal 20 % van de totale hoeveelheid die voor dit product is vastgesteld.

Communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>