Home

2002/932/EG: Beschikking van de Commissie van 26 november 2002 inzake de bijdrage van de Gemeenschap, voor 2002, in de financiering van een programma voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4541)

2002/932/EG: Beschikking van de Commissie van 26 november 2002 inzake de bijdrage van de Gemeenschap, voor 2002, in de financiering van een programma voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4541)

2002/932/EG: Beschikking van de Commissie van 26 november 2002 inzake de bijdrage van de Gemeenschap, voor 2002, in de financiering van een programma voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4541)

Publicatieblad Nr. L 324 van 29/11/2002 blz. 0064 - 0070


Beschikking van de Commissie

van 26 november 2002

inzake de bijdrage van de Gemeenschap, voor 2002, in de financiering van een programma voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 4541)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2002/932/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1452/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen, houdende wijziging van Richtlijn 72/462/EEG en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 525/77 en (EEG) nr. 3763/91 (Poseidom)(1), en met name op artikel 20, lid 3,

Gelet op de door Frankrijk ingediende programma's voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 93/522/EEG van de Commissie van 30 september 1993 tot vaststelling van de maatregelen die in aanmerking komen voor financiering door de Gemeenschap in het kader van de programma's ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen, op de Azoren en op Madeira(2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/633/EG(3), is bepaald welke maatregelen in aanmerking komen voor financiering door de Gemeenschap in het kader van de programma's voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen, alsmede op de Azoren en op Madeira.

(2) In verband met de specifieke teeltomstandigheden is in de Franse overzeese departementen een bijzondere aanpak vereist. Voor deze regio's dienen maatregelen in de sector plantaardige producten te worden vastgesteld, in het bijzonder op fytosanitair gebied, respectievelijk bestaande regelingen te worden verbeterd.

(3) Met de maatregelen of de verbetering van de bestaande regelingen op fytosanitair gebied zijn aanzienlijke kosten gemoeid.

(4) De bevoegde Franse autoriteiten hebben bij de Commissie een programma met dergelijke maatregelen ingediend. In dat programma zijn, met het oog op een eventuele bijdrage van de Gemeenschap in de financiering ervan, met name het doel, de aard, de duur en de kosten ervan vermeld.

(5) Overeenkomstig artikel 20, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1452/2001 kan de Gemeenschap een financiële bijdrage verlenen van ten hoogste 60 % van de subsidiabele uitgaven, maar zijn maatregelen ter bescherming van de bananenteelt van financiering uitgesloten.

(6) De maatregelen in het voorliggende programma mogen niet dezelfde zijn als die welke op het gebied van de gewasbescherming in de Franse overzeese departementen zijn opgenomen in de enkelvoudige programmeringsdocumenten voor de periode 2000-2006 overeenkomstig de Verordeningen van de Raad (EG) nr. 1257/1999(4) en (EG) nr. 1260/1999(5).

(7) De maatregelen in het onderhavige programma mogen niet dezelfde zijn als die in het kaderprogramma van communautaire werkzaamheden op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling.

(8) Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad(6) moeten overeenkomstig de communautaire regels uitgevoerde veterinaire en fytosanitaire maatregelen worden gefinancierd uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. De financiële controle van deze maatregelen vindt plaats op grond van de artikelen 8 en 9 van bovengenoemde verordening.

(9) Aan de hand van de door Frankrijk verstrekte technische gegevens heeft het Permanent Plantenziektekundig Comité de toestand nauwkeurig en volledig kunnen onderzoeken.

(10) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Gemeenschap verleent een financiële bijdrage voor het door Frankrijk voor 2002 ingediende officiële programma voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen.

Artikel 2

Het officiële programma bestaat uit vier deelprogramma's:

1. een deelprogramma inzake een analyse van het risico van verspreiding van schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen (Martinique, Guadeloupe, Guyana, Réunion);

2. een deelprogramma voor het departement Martinique, dat de volgende twee onderdelen omvat:

- fytosanitaire evaluatie en diagnostiek,

- voorlichting aan en overleg met belanghebbende partijen om te voorkomen dat schadelijke organismen worden binnengebracht en verspreid, en om reeds aanwezige schadelijke organismen te bestrijden;

3. een deelprogramma voor het departement Guadeloupe, dat de volgende twee onderdelen omvat:

- fytosanitaire evaluatie en diagnostiek,

- bijstand voor de bestrijding van schadelijke organismen;

4. een deelprogramma voor het departement Guyana, dat één onderdeel omvat:

- fytosanitaire evaluatie en diagnostiek, goede landbouwpraktijken.

Artikel 3

In 2002 bedraagt de bijdrage van de Gemeenschap in de financiering van het door Frankrijk ingediende programma 60 % van de uitgaven voor de subsidiabele maatregelen die door de Commissie zijn vastgesteld bij Beschikking 93/522/EEG, met een maximum van 200000 EUR (exclusief BTW).

Het financieringsschema is opgenomen als bijlage I bij deze beschikking.

Artikel 4

Aan Frankrijk wordt een voorschot van 100000 EUR verstrekt.

Artikel 5

1. De bijdrage van de Gemeenschap betreft de uitgaven voor in het kader van dit programma uitgevoerde subsidiabele maatregelen waarvoor Frankrijk tussen 1 oktober en 31 december 2002 de financiële middelen heeft vastgelegd.

2. Na 30 september 2003 door de Franse autoriteiten gedane betalingen in verband met de maatregelen komen niet in aanmerking voor medefinanciering door de Gemeenschap.

3. In afwijking van lid 2 worden betalingen waarvoor vóór 30 september 2003 door de bevoegde instanties een met redenen omkleed verzoek om verlenging van de termijn voor betaling bij de Commissie is ingediend, wel door de Gemeenschap gefinancierd.

Artikel 6

Frankrijk garandeert dat de bepalingen inzake de financiering van het programma, de bepalingen inzake de inachtneming van het beleid van de Gemeenschap op de verschillende terreinen en de bepalingen inzake de in bijlage II opgenomen, aan de Commissie te verstrekken gegevens worden nageleefd.

Artikel 7

Overheidsopdrachten voor investeringen in het kader van het in deze beschikking bedoelde programma worden gegund overeenkomstig de communautaire regelgeving.

Artikel 8

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 26 november 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11.

(2) PB L 251 van 8.10.1993, blz. 35.

(3) PB L 283 van 5.11.1996, blz. 58.

(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

(5) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(6) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

BIJLAGE I

FINANCIERINGSSCHEMA VOOR 2002

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

I. BEPALINGEN INZAKE DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA

A. BEPALINGEN VOOR DE FINANCIËLE UITVOERING

1. Het ligt in de bedoeling van de Commissie om het programma uit te voeren in nauwe samenwerking met de voor het programma bevoegde autoriteiten die hieronder worden genoemd.

Betalingsverplichtingen en betalingen

2. Frankrijk garandeert dat alle overheidsinstanties of particuliere ondernemingen die betrokken zijn bij het beheer of de uitvoering van de maatregelen die de Gemeenschap cofinanciert, een adequate boekhouding voeren, zodat de Gemeenschap en de nationale controleautoriteiten de uitgaven gemakkelijk kunnen controleren.

3. Voor het aangaan van de oorspronkelijke betalingsverplichting wordt uitgegaan van een indicatief financieringsschema; de kredieten worden vastgelegd voor één jaar.

4. Het saldo wordt betaald na indiening bij de Commissie van een volledig eindverslag en een overzicht van de uitgaven en goedkeuring van het verslag door de Commissie.

Voor de uitvoering van het programma verantwoordelijke autoriteiten

- Voor de centrale overheid Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction générale de l'alimentation

Sous-direction de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex

- Voor de lokale overheid

- Guadeloupe: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Botanique F - 97169 Basse-Terre Cedex

- Martinique Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Desclieux BP 642 F - 97262 Fort-de-France Cedex

- Guyana Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Cité Rebard BP 5002 F - 97305 Cayenne Cedex

- Réunion Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Parc de la Providence F - 97489 Saint-Denis-de-la-Réunion Cedex

5. De bij de Commissie in te dienen uitgaven worden naar maatregel of deelprogramma uitgesplitst, zodat er een duidelijk verband kan worden gelegd tussen het indicatieve financieringsschema en de reële uitgaven. Een adequate gecomputeriseerde boekhouding van Frankrijk kan in dit verband worden geaccepteerd.

6. De door de Gemeenschap in het kader van deze beschikking toegekende steun wordt betaald aan de door Frankrijk aangewezen instantie, die ook verantwoordelijk is voor de terugbetaling van niet bestede bedragen aan de Gemeenschap.

7. Het geld wordt overgemaakt op het volgende rekeningnummer: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction de la comptabilité publique

Agence comptable centrale du Trésor

139, rue de Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 N° E 478 98 Divers

Financiële controle

8. Er kunnen controles worden verricht door de Commissie of, op verzoek, door de Rekenkamer. Frankrijk en de Commissie wisselen onmiddellijk alle relevante gegevens uit met betrekking tot de resultaten.

9. Na de laatste betaling voor de betrokken maatregel houdt de voor de uitvoering van de maatregel verantwoordelijke instantie nog gedurende drie jaar alle bewijsstukken betreffende de voor de maatregel verrichte uitgaven ter beschikking van de Commissie.

Verlaging, schorsing en intrekking van de bijdrage

10. Frankrijk verklaart dat de communautaire middelen voor de aangegeven doeleinden worden gebruikt. Als blijkt dat de Gemeenschap voor een actie of een maatregel meer geld ter beschikking heeft gesteld dan nodig is, vordert de Commissie het teveel betaalde bedrag onmiddellijk terug. Bij betwisting onderzoekt de Commissie het geval grondig en verzoekt zij Frankrijk of de door Frankrijk voor de uitvoering van de maatregel aangewezen instanties, binnen twee maanden hun opmerkingen te doen toekomen.

11. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat onrechtmatig wijzigingen zijn aangebracht in de aard van de actie of de maatregel, of de uitvoering daarvan, en daarvoor geen toestemming is gevraagd aan de Commissie, kan de Commissie de bijdrage voor de actie of maatregel verlagen of schorsen.

Terugvordering van onverschuldigde bedragen

12. Teruggevorderde bedragen worden aan de Gemeenschap terugbetaald door de in punt 8 bedoelde instantie. Over niet-terugbetaalde bedragen kan rente worden berekend. Indien de in punt 8 bedoelde instantie om de een of andere reden de onverschuldigde bedragen niet aan de Gemeenschap terugbetaalt, betaalt Frankrijk deze aan de Commissie terug.

Preventie en opsporing van onregelmatigheden

13. De partners (Frankrijk en de plaatselijke Franse autoriteiten, of contractanten) houden zich aan een door Frankrijk opgestelde gedragscode, zodat elke onregelmatigheid met betrekking tot de bijstand wordt ontdekt. Frankrijk ziet erop toe dat:

- adequaat wordt opgetreden,

- bedragen die, op grond van een onregelmatigheid, ten onrechte zijn betaald, worden teruggevorderd,

- maatregelen worden genomen om onregelmatigheden te voorkomen.

B. TOEZICHT EN EVALUATIE

B.I. Toezichtcomité

1. Oprichting

Los van de financiering van de maatregelen wordt een toezichtcomité voor het programma opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van Frankrijk en van de Commissie. Het comité moet regelmatig nagaan in hoeverre het programma is uitgevoerd en zo nodig voorstellen indienen om het bij te sturen.

2. Het toezichtcomité stelt uiterlijk één maand na de datum van kennisgeving van deze beschikking aan Frankrijk een intern reglement vast.

3. Taken van het toezichtcomité

Het comité:

- is verantwoordelijk voor de goede afwikkeling van het programma, zodat de doelstellingen kunnen worden bereikt; is bevoegd wat de communautaire steun voor de maatregelen van het programma betreft; ziet er in het bijzonder op toe dat de communautaire regelgeving, ook de regels inzake de subsidiabiliteit van de maatregelen of projecten, worden nageleefd;

- gaat, op basis van de beschikbare gegevens over de selectie van reeds goedgekeurde en uitgevoerde projecten, na of de projecten zijn geselecteerd volgens de criteria die zijn aangegeven in het programma;

- stelt de maatregelen voor die nodig zijn om de uitvoering van het programma te versnellen wanneer de periodieke uitkomsten op grond van de voor het toezicht gehanteerde indicatoren en de tussentijdse evaluaties een achterstand te zien geven;

- kan, met instemming van de vertegenwoordiger(s) van de Commissie, de financieringsschema's met maximaal 15 % van de communautaire bijdrage aanpassen voor de volledige looptijd van een deelprogramma of een maatregel, of met maximaal 20 % voor een begrotingsjaar, mits het totale bedrag dat voor het programma is uitgetrokken, niet wordt overschreden. Er moet evenwel op worden toegezien dat de voornaamste doelstellingen niet in gevaar komen;

- brengt advies uit over de aan de Commissie voorgestelde aanpassingen;

- brengt advies uit over de in het programma opgenomen projecten voor technische bijstand;

- brengt advies uit over het eindverslag;

- brengt regelmatig - ten minste twee keer voor de betrokken periode - bij het Permanent Plantenziektekundig Comité verslag uit over de stand van de werkzaamheden en de uitgaven.

B.II. Toezicht op en evaluatie van het programma tijdens de uitvoering (continu toezicht en continue evaluatie)

1. De nationale instantie die het operationeel programma uitvoert, is ook verantwoordelijk voor het continue toezicht op en de evaluatie van het programma.

2. Onder continu toezicht wordt verstaan een informatiesysteem betreffende de voortgang van de werkzaamheden. Het continue toezicht bestrijkt de in het programma opgenomen maatregelen. Voor het continue toezicht wordt gebruikgemaakt van fysieke en financiële indicatoren die zodanig zijn gekozen dat kan worden nagegaan in hoeverre de uitgaven voor de afzonderlijke maatregelen beantwoorden aan de vooraf vastgestelde fysieke indicatoren die aangeven in welke mate de maatregel is uitgevoerd.

3. De continue evaluatie van een programma omvat een analyse van de kwantitatieve resultaten van de uitvoering op basis van operationele, juridische en procedurele overwegingen. Dit moet de garantie geven dat de maatregelen beantwoorden aan de doelstellingen van het programma.

Verslag over de uitvoering van programma's en toetsing van programma's

4. Frankrijk deelt uiterlijk één maand na de goedkeuring van het programma aan de Commissie de naam mee van de instantie die het eindverslag moet opstellen en indienen.

Het eindverslag bevat een balans van het gehele programma (mate waarin de fysieke en kwalitatieve doelstellingen zijn verwezenlijkt en gemaakte vooruitgang) en een evaluatie van de onmiddellijke fytosanitaire en economische resultaten.

Voor dit programma wordt dit eindverslag uiterlijk op 30 september 2003 door de bevoegde instantie bij de Commissie en zo spoedig mogelijk na die datum bij het Permanent Plantenziektekundig Comité ingediend.

5. De Commissie kan in overleg met Frankrijk besluiten de in punt 3 omschreven continue evaluatie door een onafhankelijk bureau te laten verrichten aan de hand van de gegevens van het continue toezicht. Het bureau kan naar aanleiding van moeilijkheden bij de uitvoering voorstellen indienen om de deelprogramma's en/of maatregelen op bepaalde punten aan te passen, de criteria aan de hand waarvan de projecten worden geselecteerd te wijzigen, enzovoort. Op grond van de gegevens van het toezicht op het beheer kan het bureau advies verstrekken over de te nemen administratieve maatregelen.

C. VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

De voor de uitvoering van deze steunregeling verantwoordelijke instantie ziet erop toe dat aan deze actie voldoende bekendheid wordt gegeven.

Zij moet er met name voor zorgen dat:

- de potentiële begunstigden en de beroepsverenigingen zich bewust zijn van de mogelijkheden die via deze actie worden geboden;

- het publiek zich duidelijk bewust wordt van de rol die de Gemeenschap bij deze actie speelt.

Frankrijk en de verantwoordelijke instantie raadplegen de Commissie over de initiatieven die zij op dit gebied willen nemen en doen dit eventueel via het toezichtcomité. Zij stellen de Commissie door middel van een eindverslag of via het toezichtcomité geregeld in kennis van de acties die zij voeren op het gebied van de voorlichting en publiciteit.

Voor vertrouwelijke informatie geldt de nationale regelgeving terzake.

II. INACHTNEMING VAN HET COMMUNAUTAIRE BELEID OP DE VERSCHILLENDE TERREINEN

Bij de uitvoering van het programma moeten de voorschriften inzake de coördinatie van het communautaire beleid worden nageleefd. In dit verband moet door Frankrijk de volgende informatie worden verstrekt.

1. Plaatsen van overheidsopdrachten

De "vragenlijst overheidsopdrachten"(1) moet worden ingevuld voor de volgende overheidsopdrachten:

- overheidsopdrachten waarvan de waarde de in de richtlijnen "leveringen" en "werken" vastgestelde drempels overschrijdt en die door de in die richtlijnen bedoelde aanbestedende dienst worden geplaatst en niet onder in die richtlijnen genoemde uitzonderingen vallen;

- overheidsopdrachten waarvan de waarde beneden de drempel blijft, maar waarbij het delen van een werk of van een levering van homogene goederen betreft waarvan de totale waarde de drempel overschrijdt. Onder "werk" wordt verstaan het resultaat van bouwkundige dan wel civieltechnische werken in hun geheel, dat als zodanig volstaat om voor de gebruiker een economische en technische functie te vervullen.

De drempels zijn die welke gelden op de datum waarop deze beschikking wordt bekendgemaakt.

2. Milieubescherming

a) Algemene informatie:

- beschrijving van de belangrijkste milieuaspecten en -problemen in het betrokken gebied, met onder meer een beschrijving van de uit een oogpunt van milieubehoud belangrijke zones (kwetsbare zones);

- algemene beschrijving van alle belangrijke positieve en negatieve effecten van het programma voor het milieu, rekening houdend met de geplande investeringen;

- beschrijving van de maatregelen bedoeld om eventuele aanzienlijke negatieve effecten voor het milieu te voorkomen, tot een minimum te beperken of te compenseren;

- synthese van de uitkomsten van de gesprekken met de voor het milieu verantwoordelijke autoriteiten (advies van het ministerie voor Milieuzaken of een overeenkomstige instantie) en van de hoorzittingen, als die er zijn geweest.

b) Beschrijving van de overwogen maatregelen:

Voor maatregelen die een aanzienlijk negatief milieueffect kunnen sorteren:

- de procedures voor de evaluatie van de afzonderlijke projecten tijdens de uitvoering van het programma;

- de maatregelen die worden genomen om tijdens de uitvoering van het programma het effect op het milieu na te gaan, de uitkomsten te evalueren en negatieve effecten te voorkomen, tot een minimum te beperken of te compenseren.

(1) Mededeling C(88) 2510 van de Commissie aan de lidstaten betreffende het toezicht op de naleving van de voorschriften inzake overheidsopdrachten bij projecten en programma's die door de structuurfondsen en financiële instrumenten worden gefinancierd (PB C 22 van 28.1.1989, blz. 3).