Home

2002/62/EG: Beschikking van de Commissie van 25 januari 2002 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde uit Pakistan ingevoerde en voor menselijke consumptie bestemde visserij- en aquacultuurproducten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 377)

2002/62/EG: Beschikking van de Commissie van 25 januari 2002 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde uit Pakistan ingevoerde en voor menselijke consumptie bestemde visserij- en aquacultuurproducten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 377)

2002/62/EG: Beschikking van de Commissie van 25 januari 2002 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde uit Pakistan ingevoerde en voor menselijke consumptie bestemde visserij- en aquacultuurproducten (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 377)

Publicatieblad Nr. L 024 van 26/01/2002 blz. 0065 - 0065


Beschikking van de Commissie

van 25 januari 2002

betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde uit Pakistan ingevoerde en voor menselijke consumptie bestemde visserij- en aquacultuurproducten

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 377)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/62/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(1), en met name op artikel 22, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Richtlijn 97/78/EG moeten de nodige maatregelen worden vastgesteld ten aanzien van de invoer van bepaalde producten uit derde landen, wanneer een potentieel ernstig gevaar voor de gezondheid van mens of dier opduikt of zich verspreidt.

(2) In uit Pakistan ingevoerde en voor menselijke consumptie bestemde garnalen is de aanwezigheid van chlooramfenicol vastgesteld.

(3) Daar de aanwezigheid van chlooramfenicol in levensmiddelen een risico betekent voor de volksgezondheid, moeten alle uit Pakistan ingevoerde zendingen garnalen worden bemonsterd, ten einde na te gaan of ze wel gezond zijn.

(4) Bij Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van 29 juni 1992 inzake algemene productveiligheid(2) is een systeem voor snelle uitwisseling van gegevens betreffende voedingsmiddelen ingesteld en dat systeem moet worden toegepast voor de verplichte uitwisseling van informatie op grond van Richtlijn 97/78/EEG.

(5) Deze beschikking wordt opnieuw bezien in het licht van de door de bevoegde autoriteiten van Pakistan geboden garanties en op basis van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde onderzoeken.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deze beschikking is van toepassing op voor menselijke consumptie bestemde garnalen van oorsprong of van herkomst uit Pakistan.

Artikel 2

1. Elke zending garnalen van oorsprong of van herkomst uit Pakistan wordt, met gebruikmaking van een adequaat bemonsteringsschema en passende analysemethoden, door de lidstaten chemisch onderzocht om na te gaan of de betrokken producten eventueel gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Dit onderzoek moet inzonderheid gericht zijn op het opsporen van chlooramfenicol.

2. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van de resultaten van het in lid 1 bedoelde onderzoek via het bij Richtlijn 92/59/EEG van de Raad ingestelde systeem voor snelle uitwisseling van gegevens betreffende voedingsmiddelen.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde producten staan de lidstaten de invoer op hun grondgebied of de verzending naar een andere lidstaat niet toe, tenzij de producten negatief hebben gereageerd bij de in artikel 2 bedoelde tests.

Artikel 4

Alle kosten die uit de toepassing van deze beschikking voortvloeien, zijn voor rekening van de verzender, de geadresseerde of hun gemachtigde.

Artikel 5

De lidstaten brengen de maatregelen die zij ten aanzien van de invoer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 6

Deze beschikking wordt opnieuw bezien in het licht van de door de bevoegde autoriteiten van Pakistan verstrekte garanties en op basis van de resultaten van de in artikel 2 bedoelde tests.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 25 januari 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2) PB L 228 van 11.8.1992, blz. 24.