Home

Verordening (EG) nr. 2564/2001 van de Commissie van 27 december 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1280/2001 tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sector zuivel

Verordening (EG) nr. 2564/2001 van de Commissie van 27 december 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1280/2001 tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sector zuivel

Verordening (EG) nr. 2564/2001 van de Commissie van 27 december 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1280/2001 tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sector zuivel

Publicatieblad Nr. L 344 van 28/12/2001 blz. 0029 - 0030


Verordening (EG) nr. 2564/2001 van de Commissie

van 27 december 2001

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1280/2001 tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sector zuivel

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1454/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/92 (Poseican)(1), en met name op artikel 3, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2790/94 van de Commissie(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1620/1999(3), zijn de toepassingsbepalingen voor de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische Eilanden met bepaalde landbouwproducten vastgesteld.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1280/2001 van de Commissie(4) is de zuivelvoorzieningsbalans voor de Canarische Eilanden vastgesteld. Deze balans kan zo nodig worden herzien door in de loop van de periode waarop ze betrekking heeft, binnen de grenzen van de vastgestelde totale hoeveelheid, de hoeveelheden aan de behoeften van de regio aan te passen. Om in de behoeften van de Canarische Eilanden aan producten van de zuivelsector te kunnen voorzien, moeten de in de voorzieningsbalansen voor deze producten vastgestelde hoeveelheden worden aangepast. De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1280/2001 moet derhalve worden gewijzigd.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1280/2001 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 december 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 45.

(2) PB L 296 van 17.11.1994, blz. 23.

(3) PB L 192 van 27.7.1999, blz. 19.

(4) PB L 176 van 27.6.2001, blz. 10.

BIJLAGE

"BIJLAGE

Geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sector zuivel voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2001

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"