Home

Verordening (EG) nr. 1703/2001 van de Commissie van 29 augustus 2001 inzake de stopzetting van de visserij op Noorse garnaal door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren

Verordening (EG) nr. 1703/2001 van de Commissie van 29 augustus 2001 inzake de stopzetting van de visserij op Noorse garnaal door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren

Verordening (EG) nr. 1703/2001 van de Commissie van 29 augustus 2001 inzake de stopzetting van de visserij op Noorse garnaal door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren

Publicatieblad Nr. L 232 van 30/08/2001 blz. 0003 - 0003


Verordening (EG) nr. 1703/2001 van de Commissie

van 29 augustus 2001

inzake de stopzetting van de visserij op Noorse garnaal door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid(1), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2848/2000 van de Raad van 15 december 2000 tot vaststelling, voor het jaar 2001, van de vangstmogelijkheden die gelden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de wateren van de Gemeenschap en wat vaartuigen van de Gemeenschap betreft, in andere wateren met vangstbeperkingen(2), zijn voor 2001 quota voor Noorse garnaal vastgesteld.

(2) Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht genomen worden, moet de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, geacht worden het toegewezen quotum te hebben bereikt.

(3) Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens hebben de hoeveelheden Noorse garnaal die in de Noorse wateren bezuiden 62° 00' NB zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren of die in een lidstaat zijn geregistreerd, het voor 2001 aan de Gemeenschap toegewezen quotum bereikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden Noorse garnaal die in de Noorse wateren bezuiden 62° 00' NB zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren of die in een lidstaat zijn geregistreerd, worden geacht het voor 2001 aan de Gemeenschap toegewezen quotum te hebben bereikt.

De visserij op Noorse garnaal in de Noorse wateren bezuiden 62° 00' NB door vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren of die in een lidstaat zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overslaan en het lossen van vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de datum waarop deze verordening in werking treedt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 augustus 2001.

Voor de Commissie

Viviane Reding

Lid van de Commissie

(1) PB L 261 van 20.10.1993, blz. 1.

(2) PB L 334 van 30.12.2000, blz. 1.