Home

Verordening (EG) nr. 1514/2001 van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

Verordening (EG) nr. 1514/2001 van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

Verordening (EG) nr. 1514/2001 van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

Publicatieblad Nr. L 201 van 26/07/2001 blz. 0008 - 0009


Verordening (EG) nr. 1514/2001 van de Raad

van 23 juli 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 36 en 37,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 12, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 1696/71(4) van de Raad is het steunbedrag voor in de Gemeenschap geproduceerde hop vastgesteld voor een periode van vijf jaar, nl. van de oogst van 1996 tot en met de oogst van 2000.

(2) Overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1696/71 heeft de Commissie bij de Raad een verslag ingediend over de economische ontwikkeling van de hopsector in de Europese Gemeenschap. Uit dit verslag blijkt dat de productie zich geleidelijk aanpast aan de vraag, zowel wat betreft de hoeveelheid (het areaal neemt af en er wordt minder geproduceerd) als de kwaliteit (er wordt overgeschakeld op andere rassen, met name op die welke erg in trek zijn bij de brouwerijen).

(3) Het is wenselijk het huidige steunbedrag gedurende een extra periode van drie jaar toe te kennen; over die extra periode moet een verslag worden opgesteld.

(4) De voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1696/71 noodzakelijke maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1696/71 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 12, lid 5, wordt punt a) vervangen door: "a) Voor alle rassengroepen wordt hetzelfde steunbedrag per hectare toegekend. Dit bedraagt 480 EUR per hectare gedurende een periode van acht jaar, te rekenen vanaf de oogst van 1996.";

2. in artikel 12, lid 5, wordt punt d) vervangen door: "d) Het op de steun ingehouden bedrag is gedurende maximaal drie jaar cumuleerbaar; aan het einde van deze periode moet alle ingehouden steun uitgegeven zijn.";

3. in artikel 18, tweede alinea, wordt "1 september 2000" vervangen door "31 december 2003";

4. artikel 19 wordt geschrapt;

5. artikel 20 wordt vervangen door: "Artikel 20

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité van beheer voor hop, hierna 'comité', bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

2. Als naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 345.

(2) Advies uitgebracht op 13 juni 2001, nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(3) Advies uitgebracht op 25 april 2001, nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(4) PB L 175 van 4.8.1971, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 191/2000 (PB L 23 van 28.1.2000, blz. 4).

(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.