Home

Verordening (EG) nr. 1286/2001 van de Commissie van 28 juni 2001 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

Verordening (EG) nr. 1286/2001 van de Commissie van 28 juni 2001 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

Verordening (EG) nr. 1286/2001 van de Commissie van 28 juni 2001 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

Publicatieblad Nr. L 176 van 29/06/2001 blz. 0030 - 0031


Verordening (EG) nr. 1286/2001 van de Commissie

van 28 juni 2001

tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2916/95 van de Commissie(2), en met name op artikel 8, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De bij uitvoer in de sector slachtpluimvee toe te passen restituties zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1152/2001 van de Commissie(3).

(2) De toepassing van de in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 vermelde criteria op de gegevens waarover de Commissie heden beschikt, geeft aanleiding tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2777/75 bedoelde producten, die vastgesteld zijn in de bijlage van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1152/2001 worden in overeenstemming met de bijlage van deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77.

(2) PB L 305 van 19.12.1995, blz. 49.

(3) PB L 156 van 13.6.2001, blz. 29.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 28 juni 2001 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

V01 Uitvoer naar Angola, Saudi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Jemen, Libanon, Irak en Iran.

V02 Uitvoer naar Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan en Oekraine.