Home

Verordening (EG) nr. 502/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt

Verordening (EG) nr. 502/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt

Verordening (EG) nr. 502/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt

Publicatieblad Nr. L 073 van 15/03/2001 blz. 0015 - 0015


Verordening (EG) nr. 502/2001 van de Commissie

van 14 maart 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1670/2000(2), en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2921/90 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2295/2000(4), is de hoogte van de steun voor tot caseïne of caseïnaten verwerkte ondermelk vastgesteld. In verband met de ontwikkeling van de markt voor deze producten enerzijds en die voor mageremelkpoeder anderzijds, dient de betrokken steun te worden verminderd.

(2) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2921/90 wordt het bedrag "4,90 EUR" vervangen door "4,40 EUR".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 maart 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 10.

(3) PB L 279 van 11.10.1990, blz. 22.

(4) PB L 262 van 17.10.2000, blz. 16.