Home

Verordening (EG) nr. 89/2001 van de Commissie van 17 januari 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

Verordening (EG) nr. 89/2001 van de Commissie van 17 januari 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

Verordening (EG) nr. 89/2001 van de Commissie van 17 januari 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

Publicatieblad Nr. L 014 van 18/01/2001 blz. 0016 - 0021


Verordening (EG) nr. 89/2001 van de Commissie

van 17 januari 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1399/1999(2), inzonderheid op artikel 122,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Sommige lidstaten of hun bevoegde autoriteiten hebben wijzigingen gevraagd in de bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 574/72.

(2) Deze wijzigingen zijn het gevolg van beslissingen van de betrokken lidstaat of lidstaten of van hun bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de socialezekerheidsregelingen overeenkomstig de communautaire wetgeving.

(3) Deze wijzigingen werden met eenparig advies door de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers aangenomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen 1 tot en met 5 en 10 bij Verordening (EEG) nr. 574/72 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 januari 2001.

Voor de Commissie

Anna Diamantopoulou

Lid van de Commissie

(1) PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1.

(2) PB L 164 van 30.6.1999, blz. 1.

BIJLAGE

1. Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

Rubriek O "VERENIGD KONINKRIJK" wordt als volgt gewijzigd:

i) Het volgende punt 1b wordt toegevoegd: "1b. Commissioners of the Inland Revenue or their official representative (commissarissen van het belastingwezen of hun officiële vertegenwoordiger), London."

ii) Punt 5 wordt vervangen door de volgende tekst: "5. Principal Secretary, Social Affairs (Hoofdsecretaris, Sociale Zaken), Gibraltar."

iii) Punt 6 wordt vervangen door de volgende tekst: "6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority."

2. Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) Rubriek C "DUITSLAND" wordt als volgt gewijzigd:

Punt 3 wordt vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

b) Rubriek D "SPANJE" wordt als volgt gewijzigd:

Punt 6 wordt als volgt gewijzigd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

c) Rubriek O "VERENIGD KONINKRIJK" wordt als volgt gewijzigd:

In punt 2 wordt het derde streepje vervangen door de volgende tekst: "- Gibraltar: Principal Secretary, Social Affairs (Hoofdsecretaris, Sociale Zaken), Gibraltar."

3. Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

a) Rubriek C "DUITSLAND" wordt als volgt gewijzigd:

Punt 4 wordt vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

b) Rubriek J "NEDERLAND" wordt als volgt gewijzigd:

Punt 3, onder b), wordt vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

c) Rubriek O "VERENIGD KONINKRIJK" wordt als volgt gewijzigd:

i) In punt 1 wordt het tweede streepje vervangen door de volgende tekst: "- Gibraltar: Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone's Passage, Gibraltar."

ii) Punt 2 wordt vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

iii) In punt 3 wordt het derde streepje vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

4. Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd:

a) Rubriek C "DUITSLAND" wordt als volgt gewijzigd:

i) Het volgende punt 5 bis wordt ingevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

ii) Punt 6 wordt vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

b) Rubriek D "SPANJE" wordt als volgt gewijzigd:

Punt 7 wordt als volgt gewijzigd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

c) Rubriek J "NEDERLAND" wordt als volgt gewijzigd:

Punt 2, onder b), wordt vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

d) Rubriek O "VERENIGD KONINKRIJK" wordt vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

5. Bijlage 5 wordt als volgt gewijzigd:

a) Rubriek 20 "DENEMARKEN-ITALIË" wordt vervangen door de volgende tekst: "a) Briefwisseling van 12 november 1982 en 12 januari 1983 betreffende artikel 36, lid 3, van de verordening (afzien van vergoeding van de uitgaven voor verstrekkingen bij ziekte en moederschap die verleend worden in toepassing van titel III, hoofdstuk 1, van de verordening, met uitzondering van artikel 22, lid 1, onder c), van de verordening);

b) overeenkomst van 18 november 1998 over de terugbetaling van de kosten uit hoofde van artikel 36 en artikel 63 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (verstrekkingen met betrekking tot ziekte, moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten) en artikel 105 van Verordening (EEG) nr. 574/72 (kosten van administratieve controle en medisch onderzoek).".

b) Rubriek 24 "DENEMARKEN-PORTUGAL" wordt vervangen door de volgende tekst: "Overeenkomst van 17 april 1998 over het gedeeltelijk afzien van terugbetalingen uit hoofde van artikel 36 en artikel 63 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (verstrekkingen met betrekking tot ziekte, moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten) en artikel 105 van Verordening (EEG) nr. 574/72 (kosten van administratieve controle en medisch onderzoek).".

c) Rubriek 45 "SPANJE-NEDERLAND" wordt vervangen door de volgende tekst: "Overeenkomst van 21 februari 2000 tussen Nederland en Spanje ter facilitering van de afdoening van wederzijdse vorderingen inzake verleende prestaties van de ziekte- en moederschapsverzekering bij de toepassing van de bepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72.".

d) Rubriek 50 "SPANJE-VERENIGD KONINKRIJK" wordt vervangen door de volgende tekst: "Overeenkomst van 18 juni 1999 over de vergoeding van de uitgaven voor verstrekkingen die verleend zijn overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72.".

e) In de rubriek 53 "FRANKRIJK-ITALIË" worden de volgende punten d) en e) toegevoegd: "d) briefwisseling van 2 april 1997 en 20 oktober 1998 tot wijziging van de briefwisseling onder b) en c) betreffende de wijze van vereffening van de wederzijdse schuldvorderingen uit hoofde van de artikelen 93, 94, 95 en 96 van de toepassingsverordening;

e) overeenkomst van 28 juni 2000 betreffende het afzien van de vergoeding bedoeld in artikel 105, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 574/72 voor de kosten van administratieve controles en geneeskundige onderzoeken die gevraagd zijn in het kader van artikel 51 van deze verordening.".

f) Rubriek 55 "FRANKRIJK-NEDERLAND" wordt vervangen door de volgende tekst: "a) De overeenkomst van 28 april 1997 betreffende het afzien van de vergoeding voor de kosten van administratieve controles en geneeskundige onderzoeken die gevraagd zijn in het kader van artikel 105 van de toepassingsverordening;

b) de overeenkomst van 29 september 1998 betreffende de modaliteiten voor het vaststellen van de te vergoeden uitgaven voor verstrekkingen uit hoofde van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72;

c) de overeenkomst van 3 februari 1999 betreffende de modaliteiten voor het beheer en de vereffening van wederzijdse vorderingen voor verstrekkingen bij ziekte uit hoofde van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72.".

g) Rubriek 57 "FRANKRIJK-PORTUGAL" wordt vervangen door de volgende tekst: "Overeenkomst van 28 april 1999 betreffende de modaliteiten voor het beheer en de vereffening van wederzijdse vorderingen voor medische verstrekkingen uit hoofde van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72.".

h) Rubriek 58 "FRANKRIJK-VERENIGD KONINKRIJK" wordt vervangen door de volgende tekst: "a) Briefwisseling van 25 maart en 28 april 1997 betreffende artikel 105, lid 2, van de toepassingsverordening (afzien van vergoeding voor de kosten van administratieve controle en medisch onderzoek);

b) de overeenkomst van 8 december 1998 over de wijze van vaststellen van de te vergoeden uitgaven voor verstrekkingen uit hoofde van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72.".

i) Rubriek 63 "GRIEKENLAND-OOSTENRIJK" wordt vervangen door de volgende tekst: "Overeenkomst over het afzien van vergoeding van de kosten van administratieve controle en medisch onderzoek, gesloten op grond van artikel 105, lid 2, van de toepassingsverordening, in de vorm van een schriftelijke verklaring van 29 april 1999.".

j) Rubriek 94 "OOSTENRIJK-PORTUGAL" wordt vervangen door de volgende tekst: "Overeenkomst van 16 december 1998 over de vergoeding van verstrekkingen.".

6. Bijlage 10 wordt als volgt gewijzigd:

a) Rubriek D "SPANJE" wordt als volgt gewijzigd:

i) Het volgende punt 8 wordt toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

ii) Het volgende punt 9 wordt toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

iii) Het volgende punt 10 wordt toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

b) Rubriek J "NEDERLAND" wordt als volgt gewijzigd:

Punt 2 wordt vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

c) Rubriek O "VERENIGD KONINKRIJK" wordt als volgt gewijzigd:

i) Punt 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

ii) Punt 2 wordt vervangen door de volgende tekst:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"