Home

Richtlijn 2001/54/EG van de Commissie van 11 juli 2001 houdende intrekking van Richtlijn 79/1066/EEG tot vaststelling van de communautaire analysemethoden voor de controle van extracten van koffie en cichorei (Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 2001/54/EG van de Commissie van 11 juli 2001 houdende intrekking van Richtlijn 79/1066/EEG tot vaststelling van de communautaire analysemethoden voor de controle van extracten van koffie en cichorei (Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 2001/54/EG van de Commissie van 11 juli 2001 houdende intrekking van Richtlijn 79/1066/EEG tot vaststelling van de communautaire analysemethoden voor de controle van extracten van koffie en cichorei (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 191 van 13/07/2001 blz. 0042 - 0042


Richtlijn 2001/54/EG van de Commissie

van 11 juli 2001

houdende intrekking van Richtlijn 79/1066/EEG tot vaststelling van de communautaire analysemethoden voor de controle van extracten van koffie en cichorei

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 1999/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake extracten van koffie en extracten van cichorei(1), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De analysemethoden die zijn vermeld in Richtlijn 79/1066/EEG van de Commissie(2), die is gebaseerd op Richtlijn 77/436/EEG van de Raad(3) zijn achterhaald.

(2) Richtlijn 89/397/EEG van de Raad van 14 juni 1989 inzake de officiële controle op levensmiddelen(4) en Richtlijn 93/99/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende aanvullende maatregelen inzake de officiële controle op levensmiddelen(5) voorzien in analyses voor de toetsing van levensmiddelen aan de voorschriften. In dit verband moeten de lidstaten zich ervan vergewissen dat de toegepaste methoden telkens wanneer dat mogelijk is, worden gevalideerd, met name op basis van de normalisatie in het kader van de ISO.

(3) Omdat de controles op de echtheid van koffie-extracten met het oog op bestrijding van fraude en namaak zeer belangrijk zijn, worden op internationaal vlak in ISO-verband normalisatiewerkzaamheden verricht. De Gemeenschap neemt aan deze werkzaamheden deel. De werkzaamheden hebben geleid tot het opstellen van ISO-normen voor oploskoffie.

(4) Bijgevolg hoeven voor koffie- en cichorei-extracten geen officiële communautaire analysemethoden te worden gehandhaafd zoals bedoeld in Richtlijn 85/591/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de invoering van communautaire bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de controle van voor menselijke voeding bestemde levensmiddelen(6). Derhalve moet Richtlijn 79/1066/EEG worden ingetrokken overeenkomstig de procedure van artikel 4 van Richtlijn 1999/4/EG.

(5) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor levensmiddelen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 79/1066/EEG wordt ingetrokken.

Artikel 2

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlijk 1 februari 2002 aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 juli 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 66 van 13.3.1999, blz. 26.

(2) PB L 327 van 24.12.1979, blz. 17.

(3) PB L 172 van 12.7.1977, blz. 20.

(4) PB L 186 van 30.6.1989, blz. 23.

(5) PB L 290 van 24.11.1993, blz. 14.

(6) PB L 372 van 31.12.1985, blz. 50.