Home

2001/700/EG: Beschikking van de Commissie van 17 september 2001 houdende wijziging van Beschikking 94/278/EG van de Commissie tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van bepaalde producten als bedoeld bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad toestaan, met betrekking tot de invoer van honing (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2666)

2001/700/EG: Beschikking van de Commissie van 17 september 2001 houdende wijziging van Beschikking 94/278/EG van de Commissie tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van bepaalde producten als bedoeld bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad toestaan, met betrekking tot de invoer van honing (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2666)

2001/700/EG: Beschikking van de Commissie van 17 september 2001 houdende wijziging van Beschikking 94/278/EG van de Commissie tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van bepaalde producten als bedoeld bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad toestaan, met betrekking tot de invoer van honing (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2666)

Publicatieblad Nr. L 256 van 25/09/2001 blz. 0014 - 0016


Beschikking van de Commissie

van 17 september 2001

houdende wijziging van Beschikking 94/278/EG van de Commissie tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van bepaalde producten als bedoeld bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad toestaan, met betrekking tot de invoer van honing

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2666)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/700/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/724/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 10, lid 2, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Deel XIV van de bijlage bij Beschikking 94/278/EG van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/158/EG(4), stelt de lijst vast van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van honing toestaan.

(2) Polen en Zambia hebben een plan met betrekking tot honing ingediend waarin garanties worden geboden wat de controle betreft ten aanzien van de groepen residuen en stoffen bedoeld in bijlage 1 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad(5) en werden toegevoegd aan de bijlage bij Beschikking 2000/159/EG van de Commissie(6), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/487/EG(7) houdende voorlopige goedkeuring van residuplannen van derde landen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG.

(3) Moldavië heeft een plan ingediend dat, met betrekking tot honing, voldoende garanties biedt wat de controle betreft ten aanzien van de groepen residuen en stoffen bedoeld in bijlage 1 van Richtlijn 96/23/EG.

(4) Het plan van Noorwegen voor de opsporing van residuen is goedgekeurd overeenkomstig Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 223/96/COL(8).

(5) Het plan van San Marino voor de opsporing van residuen is goedgekeurd overeenkomstig Besluit nr. 1/94 van het Samenwerkingscomité EG-San Marino(9).

(6) Beschikking 94/278/EG dient te worden gewijzigd teneinde de invoer van honing toe te laten uit deze derde landen die voldoen aan Richtlijn 96/23/EG wat de goedkeuring van residuplannen voor dat product betreft.

(7) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deel XIV van de bijlage van Beschikking 94/278/EG wordt hierbij vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 september 2001.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 september 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

(2) PB L 290 van 12.11.1999, blz. 32.

(3) PB L 120 van 11.5.1994, blz. 44.

(4) PB L 57 van 27.2.2001, blz. 52.

(5) PB L 125 van 25.5.1996, blz. 10.

(6) PB L 51 van 24.2.2000, blz. 30.

(7) PB L 176 van 29.6.2001, blz. 68.

(8) PB L 78 van 20.3.1997, blz. 38.

(9) PB L 238 van 13.9.1994, blz. 25.

BIJLAGE

DEEL XIV

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van honing toestaan

(AR) Argentinië

(AU) Australië

(BG) Bulgarije

(BR) Brazilië

(CA) Canada

(CL) Chili

(CN) China

(CU) Cuba

(CY) Cyprus

(CZ) Tsjechië

(EE) Estland

(GT) Guatemala

(HR) Kroatië

(HU) Hongarije

(IL) Israël

(IN) India

(LT) Litouwen

(MT) Malta

(MX) Mexico

(MD) Moldavië

(NI) Nicaragua

(NZ) Nieuw-Zeeland

(NO) Noorwegen(1)

(PL) Polen

(RO) Roemenië

(SI) Slovenië

(SK) Slowakije

(SM) San Marino(2)

(SV) El Salvador

(TR) Turkije

(US) Verenigde Staten

(UY) Uruguay

(VN) Vietnam

(ZM) Zambia

(1) Goedgekeurd overeenkomstig Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 223/96/COL van 4 december 1996.

(2) Goedgekeurd overeenkomstig Besluit nr. 1/94 van het Samenwerkingscomité EG-San Marino van 28 juni 1994.