Home

Verordening (EG) nr. 2796/2000 van de Commissie van 20 december 2000 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 2796/2000 van de Commissie van 20 december 2000 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 2796/2000 van de Commissie van 20 december 2000 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Publicatieblad Nr. L 324 van 21/12/2000 blz. 0026 - 0026


Verordening (EG) nr. 2796/2000 van de Commissie

van 20 december 2000

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1509/2000 van de Commissie(2), en met name op artikel 1, lid 1, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van bepaalde landbouwers voor wie de teelt van bloemen en siergewassen een van hun belangrijkste inkomstenbronnen is, moet de betrokken productcategorie worden opgenomen in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2081/92. Aangezien het namelijk om een landbouwproduct gaat, is het niet uitgesloten dat de betrokken landbouwers voor deze producten een registratieaanvraag indienen uit hoofde van Verordening (EEG) nr. 2081/92 vanwege de band die er tussen deze producten en bepaalde geografische gebieden kan bestaan.

(2) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2081/92 wordt de volgende productcategorie opgenomen:

"- Bloemen en siergewassen".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.

(2) PB L 174 van 13.7.2000, blz. 7.