Home

Verordening (EG) nr. 1489/2000 van de Commissie van 7 juli 2000 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van traditionele ACS-bananen, voor het derde kwartaal van 2000 (tweede periode)

Verordening (EG) nr. 1489/2000 van de Commissie van 7 juli 2000 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van traditionele ACS-bananen, voor het derde kwartaal van 2000 (tweede periode)

Verordening (EG) nr. 1489/2000 van de Commissie van 7 juli 2000 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van traditionele ACS-bananen, voor het derde kwartaal van 2000 (tweede periode)

Publicatieblad Nr. L 168 van 08/07/2000 blz. 0004 - 0004


Verordening (EG) nr. 1489/2000 van de Commissie

van 7 juli 2000

betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van traditionele ACS-bananen, voor het derde kwartaal van 2000 (tweede periode)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1257/1999(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2362/98 van de Commissie van 28 oktober 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad betreffende de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 756/1999(4), en met name op artikel 18, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 2 en de bijlage van Verordening (EG) nr. 1266/2000 van de Commissie(5) zijn voor het derde kwartaal van 2000 de hoeveelheden vastgesteld die beschikbaar zijn met het oog op de tweede periode voor de indiening van de aanvragen als bedoeld in artikel 18 van Verordening (EG) nr. 2362/98.

(2) Op grond van artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2362/98 moet op basis van de in de tweede periode ingediende aanvragen onverwijld worden bepaald voor welke hoeveelheden voor de betrokken oorsprongsgebieden certificaten kunnen worden afgegeven.

(3) Deze verordening moet onmiddellijk in werking treden, om de certificaten zo snel mogelijk te kunnen afgeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de nieuwe aanvragen als bedoeld in artikel 18 van Verordening (EG) nr. 2362/98 worden, voor de tweede periode van het derde kwartaal van 2000, in het kader van de invoerregeling voor bananen, de tariefcontingenten en de invoer van ACS-bananen invoercertificaten afgegeven voor:

1. de in de certificaataanvraag vermelde hoeveelheid, met dien verstande dat voor de oorsprong "Panama" een verminderingscoëfficiënt van 0,3925 wordt toegepast;

2. de in de aanvraag vermelde hoeveelheid, wanneer de aanvraag geldt voor een andere oorsprong dan die bedoeld in punt 1.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juli 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1.

(2) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

(3) PB L 293 van 31.10.1998, blz. 32.

(4) PB L 98 van 13.4.1999, blz. 10.

(5) PB L 144 van 17.6.2000, blz. 9.