Home

2000/269/EG, Euratom: Besluit van de Raad van 30 maart 2000 houdende benoeming van een Duits lid van het Economisch en Sociaal Comité

2000/269/EG, Euratom: Besluit van de Raad van 30 maart 2000 houdende benoeming van een Duits lid van het Economisch en Sociaal Comité

2000/269/EG, Euratom: Besluit van de Raad van 30 maart 2000 houdende benoeming van een Duits lid van het Economisch en Sociaal Comité

Publicatieblad Nr. L 085 van 06/04/2000 blz. 0025 - 0025


Besluit van de Raad

van 30 maart 2000

houdende benoeming van een Duits lid van het Economisch en Sociaal Comité

(2000/269/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 258,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 166,

Gelet op Besluit 98/545/EG, Euratom van de Raad van 15 september 1998 tot benoeming van de leden van het Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 1998 tot en met 20 september 2002(1),

Overwegende dat in genoemd comité een vacature is ontstaan wegens het aftreden van de heer Klaus Schmitz, waarvan de Raad op 21 december 1999 in kennis is gesteld,

Gezien de voordrachten van de Duitse regering,

Na het advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te hebben ingewonnen,

BESLUIT:

Enig artikel

De heer Heinz Putzhammer wordt benoemd tot lid van het Economisch en Sociaal Comité ter vervanging van de heer Klaus Schmitz, voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 2002.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Sócrates

(1) PB L 257 van 19.9.1998, blz. 37.