Home

Verordening (EG) nr. 2006/1999 van de Commissie van 20 september 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1898/1999 bedoelde openbare inschrijving

Verordening (EG) nr. 2006/1999 van de Commissie van 20 september 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1898/1999 bedoelde openbare inschrijving

Verordening (EG) nr. 2006/1999 van de Commissie van 20 september 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1898/1999 bedoelde openbare inschrijving

Publicatieblad Nr. L 248 van 21/09/1999 blz. 0005 - 0007


VERORDENING (EG) Nr. 2006/1999 VAN DE COMMISSIE

van 20 september 1999

tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1898/1999 bedoelde openbare inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1633/98(2), en met name op artikel 7, lid 3,

(1) Overwegende dat een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden voor de verkoop van bepaalde hoeveelheden rundvlees, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1898/1999 van de Commissie(3);

(2) Overwegende dat krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95(5), de minimumverkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt verkocht, moeten worden vastgesteld met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen;

(3) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de openbare inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 1898/1999, waarvoor tot uiterlijk 10 september 1999 aanbiedingen konden worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 september 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 september 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28.6.1968, blz. 24.

(2) PB L 210 van 28.7.1998, blz. 17.

(3) PB L 233 van 3.9.1999, blz. 14.

(4) PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12.

(5) PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>