Home

Verordening (EG) nr. 1650/1999 van de Commissie van 27 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

Verordening (EG) nr. 1650/1999 van de Commissie van 27 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

Verordening (EG) nr. 1650/1999 van de Commissie van 27 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

Publicatieblad Nr. L 195 van 28/07/1999 blz. 0017 - 0024


VERORDENING (EG) Nr. 1650/1999 VAN DE COMMISSIE

van 27 juli 1999

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1587/96(2), inzonderheid op artikel 17, lid 3,

(1) Overwegende dat krachtens artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 804/68 het verschil tussen de in de internationale handel geldende prijzen van de producten als bedoeld in artikel 1 van genoemde verordening en de prijzen van deze producten in de Gemeenschap overbrugd kan worden door een restitutie bij de uitvoer voorzover de akkoorden gesloten overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag dat toestaan;

(2) Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 804/68 de restituties voor de producten als bedoeld in artikel 1 van die verordening, die als zodanig worden uitgevoerd, moeten worden vastgesteld rekening houdend met:

- de situatie en de verwachte ontwikkeling op de markt van de Gemeenschap met betrekking tot de prijzen voor melk en zuivelproducten en de beschikbare hoeveelheden, evenals met de prijzen voor melk en zuivelproducten in de internationale handel,

- de afzetkosten en de meest gunstige vervoerskosten, berekend vanaf de markten van de Gemeenschap tot aan de havens of andere plaatsen van uitvoer van de Gemeenschap, evenals met de aanvoerkosten tot aan de landen van bestemming,

- de doelstellingen van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten, zijnde het verzekeren van een evenwichtige en een natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en het handelsverkeer op deze markten,

- de beperkingen die resulteren uit de akkoorden gesloten overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag,

- het belang dat erin gelegen is om verstoringen op de markt van de Gemeenschap te voorkomen,

- het economisch aspect van de beoogde uitvoer;

(3) Overwegende dat krachtens artikel 17, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 804/68 de prijzen in de Gemeenschap worden bepaald met inachtneming van de toegepaste prijzen die met het oog op de uitvoer het gunstigst blijken te zijn; dat bij de bepaling van de prijzen in de internationale handel met name rekening wordt gehouden met:

a) de prijzen die op de markten in derde landen worden toegepast,

b) de gunstigste prijzen bij invoer in de derde landen van bestemming uit andere derde landen,

c) de producentenprijzen die in de uitvoerende derde landen worden geconstateerd en, in voorkomend geval, met inachtneming van de subsidies die door deze landen worden toegekend,

d) de aanbiedingsprijzen franco grens van de Gemeenschap;

(4) Overwegende dat krachtens artikel 17, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 804/68 de situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten het noodzakelijk kunnen maken dat voor de producten als bedoeld in artikel 1 van genoemde verordening naar gelang van hun bestemming een verschillend restitutiebedrag wordt vastgesteld;

(5) Overwegende dat artikel 17, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 804/68 erin voorziet dat de lijst van producten waarvoor een restitutie wordt verleend bij uitvoer, en het bedrag van deze restitutie ten minste eenmaal per vier weken worden vastgesteld; dat echter het bedrag van de restitutie gedurende meer dan vier weken op hetzelfde niveau gehandhaafd kan blijven;

(6) Overwegende dat krachtens artikel 16 van Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de invoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten(3) de verleende restitutie voor zuivelproducten met toegevoegde suiker gelijk is aan de som van twee elementen; dat het ene element dient om rekening te houden met de hoeveelheid zuivelproducten en wordt berekend door het basisbedrag te vermenigvuldigen met het gehalte aan zuivelproducten van het betrokken product; dat het andere element dient om rekening te houden met de hoeveelheid toegevoegde sacharose en wordt berekend door het basisbedrag van de restitutie die op de dag van uitvoer geldt voor de producten als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1148/98 van de Commissie(5), te vermenigvuldigen met het sacharosegehalte van het gehele product; dat dit laatste element evenwel uitsluitend in aanmerking wordt genomen als de sacharose is geproduceerd uit in de Gemeenschap geteelde suikerbieten of in de Gemeenschap geteeld suikerriet;

(7) Overwegende dat de hoogte van de restitutie voor kazen wordt berekend voor producten die zijn bestemd voor onmiddellijke consumptie; dat de korsten en het afval van de kaas geen producten zijn die aan deze bestemming beantwoorden; dat het, om iedere onduidelijkheid in de opvatting te vermijden, nodig is te preciseren dat voor kaas met een waarde franco grens van minder dan 230,00 EUR per 100 kg geen restitutie wordt verleend;

(8) Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 896/84 van de Commissie(6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 222/88(7), aanvullende bepalingen zijn ingesteld inzake de toekenning van de restituties in geval van wijziging van het verkoopseizoen; dat deze bepalingen voorzien in de mogelijkheid de restituties naar gelang van de datum waarop de producten zijn vervaardigd te differentiëren;

(9) Overwegende dat voor de berekening van het restitutiebedrag voor smeltkaas moet worden bepaald dat de eventueel toegevoegde hoeveelheid aan caseïne en/of caseïnaten niet in aanmerking wordt genomen;

(10) Overwegende dat de toepassing van deze regels op de huidige marktsituatie in de zuivelsector, in het bijzonder op de prijzen van deze producten in de Gemeenschap en op de wereldmarkt, leidt tot het vaststellen van de restitutie voor de producten op de bedragen aangegeven in de bijlage;

(11) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De restituties bedoeld in artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 804/68 voor de uitgevoerde producten in ongewijzigde staat worden vastgesteld op de bedragen als aangegeven in de bijlage.

2. Voor de uitvoer naar bestemming nr. 400 wordt voor de producten van de GN-codes 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 en 2309 geen restitutie vastgesteld.

3. Voor de uitvoer naar de bestemmingen nrs. 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 en 804 wordt voor de producten van GN-code 0406 geen restitutie vastgesteld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 28 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28.6.1968, blz. 13.

(2) PB L 206 van 16.8.1996, blz. 21.

(3) PB L 20 van 27.1.1999, blz. 8.

(4) PB L 177 van 1.7.1981, blz. 4.

(5) PB L 159 van 3.6.1998, blz. 38.

(6) PB L 91 van 1.4.1984, blz. 71.

(7) PB L 28 van 1.2.1988, blz. 1.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 27 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

Productcodes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).