Home

1999/615/JBZ: Besluit van de Raad van 13 september 1999 houdende omschrijving van 4-MTA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties moet worden onderworpen

1999/615/JBZ: Besluit van de Raad van 13 september 1999 houdende omschrijving van 4-MTA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties moet worden onderworpen

1999/615/JBZ: Besluit van de Raad van 13 september 1999 houdende omschrijving van 4-MTA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties moet worden onderworpen

Publicatieblad Nr. L 244 van 16/09/1999 blz. 0001 - 0001


BESLUIT VAN DE RAAD

van 13 september 1999

houdende omschrijving van 4-MTA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties moet worden onderworpen

(1999/615/JBZ)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gelet op het Gemeenschappelijk Optreden 97/396/JBZ van 16 juni 1997 betreffende de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle inzake nieuwe synthetische drugs(1), inzonderheid op artikel 5, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 4 van het Gemeenschappelijk Optreden 97/396/JBZ is door het Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) een verslag opgesteld over de risicobeoordeling van 4-MTA (P-Methylthioamfetamine of 4-Methylthioamfetamine);

(2) 4-MTA is een amfetaminederivaat met een hoger risico van acute effecten, zoals bijwerkingen en overdosering, dan MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine); het is in verband gebracht met een aantal sterfgevallen in de Europese Unie en met een aantal niet-noodlottige gevallen waarin ziekenhuisopname noodzakelijk was;

(3) 4-MTA is in verscheidene lidstaten als een gevaar voor de volksgezondheid aangemerkt; zij staat thans in twee lidstaten onder controle;

(4) 4-MTA is een niet op een van de lijsten bij het Verdrag inzake psychotrope stoffen van de Verenigde Naties van 1971 voorkomende krachtige psychoactieve stof, die een vergelijkbare bedreiging voor de volksgezondheid vormt als de stoffen van lijst I of II en geen duidelijke therapeutische waarde heeft;

(5) In een aantal lidstaten is vastgesteld dat 4-MTA in combinatie met andere verboden stoffen wordt verhandeld;

(6) 4-MTA dient door de lidstaten aan de controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties te worden onderworpen die zijn voorzien in de wetgeving die de lidstaten hebben aangenomen om te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van het VN-Verdrag van 1971 inzake psychotrope stoffen met betrekking tot de in lijst I of II bij het Verdrag opgenomen stoffen,

BESLUIT:

Artikel 1

De lidstaten treffen overeenkomstig hun nationale wetgeving de noodzakelijke maatregelen om 4-MTA (P-Methylthioamfetamine of 4-Methylthioamfetamine) aan de controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties te onderwerpen die zijn voorzien in de wetgeving die de lidstaten hebben aangenomen om te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van het VN-Verdrag van 1971 inzake psychotrope stoffen met betrekking tot de in lijst I of II bij dat Verdrag opgenomen stoffen.

Artikel 2

De lidstaten treffen overeenkomstig artikel 5, lid 1, derde alinea, van Gemeenschappelijk Optreden 97/396/JBZ de in artikel 1 bedoelde maatregelen binnen drie maanden vanaf de dag waarop het onderhavige besluit van kracht wordt.

Artikel 3

Dit besluit wordt in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Het wordt van kracht van kracht op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Gedaan te Brussel, 13 september 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

T. HALONEN

(1) PB L 167 van 25.6.1997, blz. 1.