Home

1999/481/GBVB: Beschikking van de Raad van 19 juli 1999 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/184/GBVB betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië

1999/481/GBVB: Beschikking van de Raad van 19 juli 1999 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/184/GBVB betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië

1999/481/GBVB: Beschikking van de Raad van 19 juli 1999 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/184/GBVB betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië

Publicatieblad Nr. L 188 van 21/07/1999 blz. 0003 - 0003


BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 19 juli 1999

tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/184/GBVB betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië

(1999/481/GBVB)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 26 februari 1996 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 96/184/GBVB(1) betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië aangenomen; dit gemeenschappelijk standpunt werden gewijzigd bij Besluit 98/498/GBVB van de Raad(2);

(2) Dit gemeenschappelijk standpunt dient te worden bijgewerkt in het licht van de veranderingen in de internationale militaire aanwezigheid in Bosnië, inzonderheid de ontplooiing van de stabilisatiemacht (SFOR);

(3) Om het herstel van de vrede en stabilisatie in Bosnië-Herzegovina te bevorderen, mag het embargo niet gelden voor de overdracht van handvuurwapens aan de politie,

BESLUIT:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Standpunt 96/184/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1. Punt 2, onder i), wordt vervangen door: "i) gedurende de ontplooing van SFOR, alsmede andere operaties waaronder ITPF, blijft het EU-embargo inzake wapens, munitie en militair materieel(3) van kracht jegens Bosnië-Herzegovina, Kroatië en de Federale Republiek Joegoslavië.

De overdracht van uitrustingen voor mijnopruiming en de overdracht van handvuurwapens aan de politie in Bosnië-Herzegovina vallen niet onder dit embargo. De lidstaten doen de Raad mededeling van dergelijke overdrachten;".

2. Punt 3 wordt vervangen door: "3. Dit gemeenschappelijk standpunt wordt vóór het einde van de ontplooing van SFOR opnieuw bezien.".

Artikel 2

Dit besluit gaat in op de datum waarop het wordt aangenomen.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gedaan te Brussel, 19 juli 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

T. HALONEN

(1) PB L 58 van 7.3.1996, blz. 1.

(2) PB L 225 van 12.8.1998, blz. 1.

(3) Het hierboven bedoelde embargo geldt voor wapens ontworpen om te doden en daarvoor bestemde munitie, bewapende platforms, niet-bewapende platforms en bijkomende uitrusting als opgenomen in de EG-embargolijst van 8-9 juli 1991. Het geldt ook voor reserveonderdelen, reparaties, overdracht van militaire technologie en vóór de intreding van het embargo aangegane overeenkomsten.