Home

Verordening (EG) nr. 2137/98 van de Commissie van 5 oktober 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Portugal

Verordening (EG) nr. 2137/98 van de Commissie van 5 oktober 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Portugal

Verordening (EG) nr. 2137/98 van de Commissie van 5 oktober 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Portugal

Publicatieblad Nr. L 270 van 07/10/1998 blz. 0003 - 0003


VERORDENING (EG) Nr. 2137/98 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Portugal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2635/97 (2), inzonderheid op artikel 21, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 62/98 van de Raad van 19 december 1997 tot vaststelling, voor 1998, van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden in het gereglementeerde gebied als omschreven in het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (3) quota vastlegt voor kabeljauw voor 1998;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een lidstaat;

Overwegende dat, volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens, de vangsten van kabeljauw in de wateren van NAFO-zone 3M, door vaartuigen die de vlag voeren van Portugal of die in Portugal zijn geregistreerd, het voor 1998 toegewezen quotum hebben bereikt; dat Portugal de visserij op dit bestand heeft verboden met ingang van 4 september 1998; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van NAFO-zone 3M, door vaartuigen die de vlag voeren van Portugal of die in Portugal zijn geregistreerd, wordt het aan Portugal voor 1998 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op kabeljauw in de wateren van NAFO-zone 3M, door vaartuigen die de vlag voeren van Portugal of die in Portugal zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van het bestand dat door vermelde vaartuigen is gevangen in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 4 september 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 oktober 1998.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1.

(2) PB L 356 van 31. 12. 1997, blz. 14.

(3) PB L 12 van 19. 1. 1998, blz. 121.