Home

Verordening (EG) nr. 1623/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de maandelijkse verhogingen van de interventieprijs voor granen

Verordening (EG) nr. 1623/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de maandelijkse verhogingen van de interventieprijs voor granen

Verordening (EG) nr. 1623/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de maandelijkse verhogingen van de interventieprijs voor granen

Publicatieblad Nr. L 210 van 28/07/1998 blz. 0001 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 1623/98 VAN DE RAAD van 20 juli 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de maandelijkse verhogingen van de interventieprijs voor granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), inzonderheid op artikel 3, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Europees Parlement (3),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (4),

Overwegende dat bij de vaststelling van het aantal en het bedrag van de maandelijkse verhogingen, alsook van de eerste maand waarin deze van toepassing zullen zijn, rekening dient te worden gehouden met de opslag- en financieringskosten van graanvoorraden in de Gemeenschap enerzijds en met het feit dat de graanvoorraden op de markt moeten worden gebracht volgens de marktbehoeften anderzijds;

Overwegende dat bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name is bepaald dat één enkele interventieprijs wordt vastgesteld voor alle graansoorten; dat deze prijs sterk in etappen is verlaagd; dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de maandelijkse verhogingen;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1766/92, de voor maïs en sorgho geldende interventieprijs voor juli, augustus en september gelijk is aan de voor mei geldende interventieprijs in het vorige verkoopseizoen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 3, laatste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 zijn de maandelijkse verhogingen die voor het verkoopseizoen 1998/1999 moeten worden toegepast op de in de eerste maand van het verkoopseizoen geldende interventieprijs, de volgende:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 1998/1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juli 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

W. MOLTERER

(1) PB L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 923/96 (PB L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37).

(2) PB C 87 van 23. 3. 1998, blz. 1.

(3) PB C 210 van 6. 7. 1998.

(4) PB C 214 van 10. 7. 1998.