Home

Verordening (EG) nr. 763/98 van de Commissie van 6 april 1998 tot beëindiging van de bij de Verordeningen (EG) nr. 2095/97, (EG) nr. 2096/97, (EG) nr. 2097/97 en (EG) nr. 2098/97 opengestelde inschrijvingen voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte rijst

Verordening (EG) nr. 763/98 van de Commissie van 6 april 1998 tot beëindiging van de bij de Verordeningen (EG) nr. 2095/97, (EG) nr. 2096/97, (EG) nr. 2097/97 en (EG) nr. 2098/97 opengestelde inschrijvingen voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte rijst

Verordening (EG) nr. 763/98 van de Commissie van 6 april 1998 tot beëindiging van de bij de Verordeningen (EG) nr. 2095/97, (EG) nr. 2096/97, (EG) nr. 2097/97 en (EG) nr. 2098/97 opengestelde inschrijvingen voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte rijst

Publicatieblad Nr. L 107 van 07/04/1998 blz. 0003 - 0003


VERORDENING (EG) Nr. 763/98 VAN DE COMMISSIE van 6 april 1998 tot beëindiging van de bij de Verordeningen (EG) nr. 2095/97, (EG) nr. 2096/97, (EG) nr. 2097/97 en (EG) nr. 2098/97 opengestelde inschrijvingen voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte rijst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 192/98 (2), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende dat de hoeveelheden rijst die in het verkoopseizoen 1997/98 zijn uitgevoerd in het kader van de bij de Verordeningen (EG) nr. 2095/97 (3), (EG) nr. 2096/97 (4), (EG) nr. 2097/97 (5) en (EG) nr. 2098/97 (6) opengestelde inschrijvingen voor de vaststelling van de uitvoerrestitutie de omvang bereikt hebben die is berekend met inachtneming van de in de overeenkomst in het kader van de Uruguay-Ronde bepaalde limieten; dat deze inschrijvingen beëindigd moeten worden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij de Verordeningen (EG) nr. 2095/97, (EG) nr. 2096/97, (EG) nr. 2097/97 en (EG) nr. 2098/97 opengestelde inschrijvingen voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van volwitte rijst zijn beëindigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 april 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.

(2) PB L 20 van 27. 1. 1998, blz. 16.

(3) PB L 292 van 25. 10. 1997, blz. 16.

(4) PB L 292 van 25. 10. 1997, blz. 19.

(5) PB L 292 van 25. 10. 1997, blz. 22.

(6) PB L 292 van 25. 10. 1997, blz. 25.