Home

98/551/EG: Beschikking van de Commissie van 21 september 1998 waarbij de vrijstelling van bepaalde onderdelen van rijwielen van oorsprong uit China van het uitgebreide antidumpingrecht, die de Société européenne de commerce SARL (Frankrijk) was toegestaan ingevolge Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie, wordt opgeheven (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2764)

98/551/EG: Beschikking van de Commissie van 21 september 1998 waarbij de vrijstelling van bepaalde onderdelen van rijwielen van oorsprong uit China van het uitgebreide antidumpingrecht, die de Société européenne de commerce SARL (Frankrijk) was toegestaan ingevolge Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie, wordt opgeheven (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2764)

98/551/EG: Beschikking van de Commissie van 21 september 1998 waarbij de vrijstelling van bepaalde onderdelen van rijwielen van oorsprong uit China van het uitgebreide antidumpingrecht, die de Société européenne de commerce SARL (Frankrijk) was toegestaan ingevolge Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie, wordt opgeheven (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2764)

Publicatieblad Nr. L 264 van 29/09/1998 blz. 0064 - 0065


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21 september 1998 waarbij de vrijstelling van bepaalde onderdelen van rijwielen van oorsprong uit China van het uitgebreide antidumpingrecht, die de Société européenne de commerce SARL (Frankrijk) was toegestaan ingevolge Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie, wordt opgeheven (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2764) (98/551/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 905/98 (2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van 10 januari 1997 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht, ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 voor rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China op de invoer van bepaalde onderdelen van rijwielen uit de Volksrepubliek China en tot heffing van het uitgebreide recht op dergelijke uit hoofde van Verordening (EG) nr. 703/96 (3) geregistreerde invoer,

Gelet op Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie van 20 januari 1997 tot goedkeuring van de vrijstelling van de invoer van bepaalde onderdelen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, van de uitbreiding bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad ingestelde antidumpingrecht (4), inzonderheid op artikel 4, lid 4,

Na overleg in het kader van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Société européenne de commerce SARL (hierna "SECO" genoemd), een Franse monteur van rijwielen, diende op 14 februari 1997, ingevolge artikel 3 van Verordening (EG) nr. 88/97 een verzoek in om te worden vrijgesteld van het antidumpingrecht dat bij Verordening (EG) nr. 71/97 was uitgebreid tot onderdelen van rijwielen (hierna het "uitgebreide recht" genoemd).

(2) Ingevolge de artikelen 5, lid 1, en 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 88/97 was de betaling van de douaneschuld die door het uitgebreide recht was ontstaan voor SECO, vanaf de datum waarop dit bedrijf zijn verzoek had ingediend, opgeschort voor de invoer van essentiële rijwielonderdelen die voor het vrije verkeer waren aangegeven. De datum waarop de opschorting was ingegaan, werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (5).

(3) Na de ontvangst van het verzoek van SECO verzochten de diensten van de Commissie om bijkomende gegevens die nodig waren om de ontvankelijkheid van het verzoek vast te stellen en stelde de Commissie een termijn vast binnen welke deze gegevens moesten worden ingediend.

(4) Omdat SECO de gegevens die nodig waren voor de vaststelling van de ontvankelijkheid van zijn verzoek niet binnen de vastgestelde termijn had ingediend, deelde de Commissie het bedrijf overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 88/97 mee dat zij voornemens was het verzoek om vrijstelling van het uitgebreide recht van de hand te wijzen en stelde zij het bedrijf in de gelegenheid om commentaar uit te brengen. Het bedrijf reageerde niet.

(5) Aangezien het niet langer gerechtvaardigd is dat SECO vrijstelling van het uitgebreide recht geniet, dient deze vrijstelling te worden opgeheven en het bedrag van het uitgebreide recht te worden geïnd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het verzoek om vrijstelling van het uitgebreide recht dat werd ingediend ingevolge artikel 3 van Verordening (EG) nr. 88/97 door de Société européenne de commerce SARL (Frankrijk) wordt onontvankelijk verklaard.

Artikel 2

De vrijstelling van het uitgebreide recht die de Société européenne de commerce SARL (Frankrijk) werd verleend ingevolge artikel 5 van Verordening (EG) nr. 88/97 wordt hierbij opgeheven.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten en tot de Société européenne de commerce SARL, 626, route d'Arras, F-59554, Raillencourt-Saint-Olle.

Gedaan te Brussel, 21 september 1998.

Voor de Commissie

Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter

(1) PB L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1.

(2) PB L 128 van 30. 4. 1998, blz. 18.

(3) PB L 16 van 18. 1. 1997, blz. 55.

(4) PB L 17 van 21. 1. 1997, blz. 17.

(5) PB C 112 van 10. 4. 1997, blz. 9.