Home

Verordening (EG) nr. 1600/97 van de Commissie van 7 augustus 1997 houdende tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 413/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland

Verordening (EG) nr. 1600/97 van de Commissie van 7 augustus 1997 houdende tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 413/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland

Verordening (EG) nr. 1600/97 van de Commissie van 7 augustus 1997 houdende tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 413/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland

Publicatieblad Nr. L 216 van 08/08/1997 blz. 0067 - 0068


VERORDENING (EG) Nr. 1600/97 VAN DE COMMISSIE van 7 augustus 1997 houdende tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 413/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Nederland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat, vanwege het uitbreken van klassieke varkenspest in bepaalde productiegebieden in Nederland, voor dit land buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 413/97 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1564/97 (4);

Overwegende dat in verband met nieuwe gevallen van klassieke varkenspest in Nederland, door de Nederlandse autoriteiten nieuwe beschermings- en toezichtsgebieden zijn vastgesteld; dat op grond van de gunstige veterinaire en sanitaire situatie de beschermings- en toezichtsgebieden rond Berkel-Enschot en Ammerzoden niet langer hoeven te worden gehandhaafd; dat met deze wijzigingen rekening moet worden gehouden en bijlage II bij Verordening (EG) nr. 413/97 derhalve moet worden vervangen door een nieuwe bijlage;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 413/97 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 augustus 1997.

Voor de Commissie

Hans VAN DEN BROEK

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB nr. L 62 van 4. 3. 1997, blz. 26.

(4) PB nr. L 208 van 2. 8. 1997, blz. 25.

BIJLAGE

"BIJLAGE II

1. De beschermings- en toezichtsgebieden bij:

- Venhorst

- Best

- Nederweert

- Soerendonk

- Oirlo

- Stramproy

- Gulpen

- Toldijk I

- Diessen

2. Het gebied waarvoor een verbod op het vervoer van varkens geldt, als gedefinieerd in het ministerieel besluit van 14 april 1997, gepubliceerd in de Staatscourant van 15 april 1997, blz. 12."