Home

Verordening (EG) nr. 273/97 van de Commissie van 14 februari 1997 tot vaststelling van het bedrag van de in Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad bedoelde steun voor de particuliere opslag van boter en room

Verordening (EG) nr. 273/97 van de Commissie van 14 februari 1997 tot vaststelling van het bedrag van de in Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad bedoelde steun voor de particuliere opslag van boter en room

Verordening (EG) nr. 273/97 van de Commissie van 14 februari 1997 tot vaststelling van het bedrag van de in Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad bedoelde steun voor de particuliere opslag van boter en room

Publicatieblad Nr. L 045 van 15/02/1997 blz. 0031 - 0031


VERORDENING (EG) Nr. 273/97 VAN DE COMMISSIE van 14 februari 1997 tot vaststelling van het bedrag van de in Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad bedoelde steun voor de particuliere opslag van boter en room

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1587/96 van de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 6,

Overwegende dat in artikel 12, lid 4, van Verordening (EG) nr. 454/95 van de Commissie van 28 februari 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 895/96 (4), is bepaald dat de in artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde steun voor de particuliere opslag elk jaar wordt vastgesteld;

Overwegende dat de producten tussen 15 maart en 15 augustus van datzelfde jaar moeten worden ingeslagen en de elementen van de bedoelde steun derhalve moeten worden vastgesteld voordat met de inslag voor 1997 wordt begonnen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde steun wordt, per ton boter of boterequivalent, als volgt vastgesteld voor contracten die in 1997 afgesloten zijn:

a) 24 ecu voor de vaste kosten;

b) 0,35 ecu per dag voor de kosten van de contractuele opslag in het koelhuis;

c) een bedrag per dag contractuele opslag, berekend op basis van 91 % van de in nationale valuta uitgedrukte interventieprijs voor boter die geldt op de dag waarop de contractuele opslag begint, en van een rentevoet van 5 % per jaar.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 15 maart 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 februari 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 206 van 16. 8. 1996, blz. 21.

(3) PB nr. L 46 van 1. 3. 1995, blz. 1.

(4) PB nr. L 121 van 21. 5. 1996, blz. 1.