Home

97/361/EG: Besluit van de Raad van 27 mei 1997 inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken

97/361/EG: Besluit van de Raad van 27 mei 1997 inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken

97/361/EG: Besluit van de Raad van 27 mei 1997 inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken

Publicatieblad Nr. L 152 van 11/06/1997 blz. 0015 - 0015


BESLUIT VAN DE RAAD van 27 mei 1997 inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken (97/361/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 113, juncto artikel 228, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat door de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken, de voorwaarden voor de afzet van gedistilleerde dranken op hun respectieve markten kunnen worden verbeterd, overeenkomstig de beginselen van gelijkheid, wederzijds voordeel en wederkerigheid tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten; dat de overeenkomst dient te worden goedgekeurd;

Overwegende dat, om de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van de overeenkomst te vergemakkelijken, de Commissie de nodige technische aanpassingen moet kunnen uitvoeren overeenkomstig de procedure van artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (1),

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken en de bijbehorende briefwisseling worden namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De in de eerste alinea bedoelde teksten zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om deze overeenkomst te ondertekenen.

Artikel 3

De Voorzitter van de Raad verricht de in artikel 22, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving (2).

Artikel 4

Voor de toepassing van artikel 18 van de overeenkomst wordt de Commissie volgens de procedure van artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 1576/89 gemachtigd de noodzakelijke akten van wijziging van de overeenkomst te sluiten.

Artikel 5

De Commissie, bijgestaan door de vertegenwoordigers van de lidstaten, vertegenwoordigt de Gemeenschap in het bij artikel 17 van de overeenkomst ingestelde gemengd comité.

Artikel 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 27 mei 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

W. SORGDRAGER

(1) PB nr. L 160 van 12. 6. 1989, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3378/94 (PB nr. L 366 van 31. 12. 1994, blz. 1).

(2) De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt door het Secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.