Home

VERORDENING (EG) Nr. 2210/96 VAN DE RAAD van 14 november 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3076/95 houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota voor 1996 voor vaartuigen die vissen in de exclusieve economische zone van Noorwegen en in de visserijzone rond Jan Mayen

VERORDENING (EG) Nr. 2210/96 VAN DE RAAD van 14 november 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3076/95 houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota voor 1996 voor vaartuigen die vissen in de exclusieve economische zone van Noorwegen en in de visserijzone rond Jan Mayen

VERORDENING (EG) Nr. 2210/96 VAN DE RAAD van 14 november 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3076/95 houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota voor 1996 voor vaartuigen die vissen in de exclusieve economische zone van Noorwegen en in de visserijzone rond Jan Mayen

Publicatieblad Nr. L 296 van 21/11/1996 blz. 0001 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 2210/96 VAN DE RAAD van 14 november 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3076/95 houdende verdeling over de Lid-Staten van de vangstquota voor 1996 voor vaartuigen die vissen in de exclusieve economische zone van Noorwegen en in de visserijzone rond Jan Mayen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur (1), inzonderheid op artikel 8, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 3076/95 van de Raad (2) bepaalde vangstquota waarop Zweden recht heeft krachtens de Visserijovereenkomst van 9 december 1976 tussen het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk Noorwegen niet konden worden toegewezen;

Overwegende dat overeenkomstig de bij de genoemde Visserijovereenkomst van 9 december 1976 vastgestelde procedure de Gemeenschap namens Zweden het overleg met Noorwegen over die visserijrechten voor 1996 heeft voortgezet;

Overwegende dat dit overleg is afgerond en dat de vastgestelde maatregelen bijgevolg ten uitvoer moeten worden gelegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 3076/95 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 november 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

R. BRUTON

(1) PB nr. L 389 van 31. 12. 1992, blz. 1. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.

(2) PB nr. L 330 van 30. 12. 1995, blz. 51.

BIJLAGE

"BIJLAGE II

Verdeling van de in artikel 1 bedoelde vangstquota van de Gemeenschap in de Noorse wateren voor 1996

(Noorse wateren bezuiden 62°00' noorderbreedte)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>