Home

Verordening (EG) nr. 2067/96 van de Commissie van 29 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1000/96 ten aanzien van sommige handelsnormen voor vlees van pluimvee

Verordening (EG) nr. 2067/96 van de Commissie van 29 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1000/96 ten aanzien van sommige handelsnormen voor vlees van pluimvee

Verordening (EG) nr. 2067/96 van de Commissie van 29 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1000/96 ten aanzien van sommige handelsnormen voor vlees van pluimvee

Publicatieblad Nr. L 277 van 30/10/1996 blz. 0011 - 0011


VERORDENING (EG) Nr. 2067/96 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1000/96 ten aanzien van sommige handelsnormen voor vlees van pluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3204/93 (2), en met name op artikel 9,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1538/91 van de Commissie van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1000/96 (4), in die zin is gewijzigd dat een nieuwe definitie van kapoenen en andere produktiecriteria voor kapoenen zijn vastgesteld; dat een overgangsperiode voor de toepassing van deze nieuwe definitie moet worden vastgesteld om rekening te houden met de belangen van sommige producenten tijdens de afzetperiode aan het einde van het jaar;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1000/96 wordt vervangen door:

"Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 maart 1997.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 6. 7. 1990, blz. 1.

(2) PB nr. L 289 van 24. 11. 1993, blz. 3.

(3) PB nr. L 143 van 7. 6. 1991, blz. 11.

(4) PB nr. L 134 van 5. 6. 1996, blz. 9.