Home

Verordening (EG) nr. 1974/96 van de Commissie van 15 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 716/96 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt in het Verenigd Koninkrijk

Verordening (EG) nr. 1974/96 van de Commissie van 15 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 716/96 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt in het Verenigd Koninkrijk

Verordening (EG) nr. 1974/96 van de Commissie van 15 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 716/96 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt in het Verenigd Koninkrijk

Publicatieblad Nr. L 262 van 16/10/1996 blz. 0002 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 1974/96 VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 716/96 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt in het Verenigd Koninkrijk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1588/96 (2), en met name op artikel 23,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 716/96 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1846/96 (4), buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de rundvleesmarkt in het Verenigd Koninkrijk zijn vastgesteld, die met name inhouden dat aan de producenten 1 ecu/kg levend gewicht kan worden betaald voor dieren die in het kader van de bij deze verordening vastgestelde regeling worden geslacht; dat dit bedrag in het licht van de recente ontwikkelingen van de marktprijzen in het Verenigd Koninkrijk dient te worden aangepast; dat bijgevolg ook de in ecu gestelde bijdrage van de Gemeenschap moet worden aangepast;

Overwegende dat in genoemde verordening is bepaald dat de kop, de inwendige organen en de karkassen van dieren die op grond van die verordening zijn geslacht, van een blijvend merkteken moeten worden voorzien en in verzegelde containers moeten worden vervoerd naar speciaal gemachtigde verbrandingsinstallaties of destructiebedrijven om daar te worden verwerkt en vernietigd; dat de bevoegde autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk toestemming moeten krijgen om, op voorwaarde dat zij de nodige controles verrichten, een beperkt aantal dieren voor onderzoek- en leerdoeleinden te gebruiken voordat ze worden vernietigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 716/96 wordt als volgt gewijzigd:

1. aan artikel 1 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

"6. In afwijking van lid 1 wordt de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk gemachtigd om, mits de nodige controles worden verricht, een beperkt aantal dieren voor onderzoek- of leerdoeleinden te gebruiken voordat ze worden verwerkt en vernietigd.".

2. in artikel 2, lid 1, wordt "1 ecu" vervangen door "0,9 ecu" en wordt "392 ecu" vervangen door "353 ecu".

3. in artikel 2, lid 2, wordt "1 ecu" vervangen door "0,9 ecu".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing op dieren die zijn aangekocht op of na de eerste maandag na de dag van bekendmaking van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 oktober 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 206 van 16. 8. 1996, blz. 23.

(3) PB nr. L 99 van 20. 4. 1996, blz. 14.

(4) PB nr. L 245 van 26. 9. 1996, blz. 9.