Home

Verordening (EG) nr. 1837/96 van de Commissie van 24 september 1996 tot vaststelling, voor de periode 1996/1997, van de coëfficiënten voor in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen

Verordening (EG) nr. 1837/96 van de Commissie van 24 september 1996 tot vaststelling, voor de periode 1996/1997, van de coëfficiënten voor in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen

Verordening (EG) nr. 1837/96 van de Commissie van 24 september 1996 tot vaststelling, voor de periode 1996/1997, van de coëfficiënten voor in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen

Publicatieblad Nr. L 244 van 25/09/1996 blz. 0001 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 1837/96 VAN DE COMMISSIE van 24 september 1996 tot vaststelling, voor de periode 1996/1997, van de coëfficiënten voor in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2825/93 van de Commissie van 15 oktober 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen betreft (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3098/94 (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2825/93 is bepaald dat de hoeveelheden granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de hoeveelheden zijn die onder controle zijn geplaatst en gedistilleerd en waarop een jaarlijkse voor elke betrokken Lid-Staat vast te stellen coëfficiënt is toegepast; dat deze coëfficiënt de verhouding uitdrukt tussen de uitgevoerde totale hoeveelheden en de totale in de handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken gedistilleerde drank op basis van de geconstateerde ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het aantal jaren dat overeenkomt met de gemiddelde rijpingsperiode van de betrokken gedistilleerde drank; dat, aan de hand van de door Ierland verstrekte gegevens over de periode van 1 januari tot en met 31 december 1995, deze gemiddelde rijpingsperiode voor Ierse whiskey in 1995 zes jaar bedroeg; dat de coëfficiënten voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997 moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat, op grond van artikel 10 van Protocol 3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (3), voor de betrokken granen geen restituties bij uitvoer naar Liechtenstein, IJsland en Noorwegen mogen worden toegekend; dat, op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2825/93, daarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de coëfficiënten voor de periode 1996/1997;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997 worden de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2825/93 bedoelde coëfficiënten voor granen die in Ierland voor de bereiding van Irish whiskey worden gebruikt, vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 september 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 258 van 16. 10. 1993, blz. 6.

(2) PB nr. L 328 van 20. 12. 1994, blz. 12.

(3) PB nr. L 1 van 3. 1. 1994, blz. 1.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>