Home

Verordening (EG) nr. 1563/96 van de Commissie van 30 juli 1996 tot vaststelling van de voor de voorziening van de Gemeenschap in het vierde kwartaal van 1996 in te voeren hoeveelheden bananen

Verordening (EG) nr. 1563/96 van de Commissie van 30 juli 1996 tot vaststelling van de voor de voorziening van de Gemeenschap in het vierde kwartaal van 1996 in te voeren hoeveelheden bananen

Verordening (EG) nr. 1563/96 van de Commissie van 30 juli 1996 tot vaststelling van de voor de voorziening van de Gemeenschap in het vierde kwartaal van 1996 in te voeren hoeveelheden bananen

Publicatieblad Nr. L 193 van 03/08/1996 blz. 0018 - 0021


VERORDENING (EG) Nr. 1563/96 VAN DE COMMISSIE van 30 juli 1996 tot vaststelling van de voor de voorziening van de Gemeenschap in het vierde kwartaal van 1996 in te voeren hoeveelheden bananen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat in artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1409/96 (4), is bepaald dat, met het oog op de afgifte van invoercertificaten voor elk kwartaal, indicatieve hoeveelheden worden vastgesteld in het licht van de gegevens en prognoses betreffende de communautaire markt, welke hoeveelheden eventueel worden uitgedrukt in een percentage van de aandelen die zijn toegewezen aan de verschillende landen of groepen van landen als vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 478/95 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 702/95 (6), of van de nog beschikbare hoeveelheden van deze aandelen;

Overwegende dat voor het vierde kwartaal van 1996 de hoeveelheden moeten worden vastgesteld die beschikbaar zijn voor invoer uit de landen of groepen van landen als vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 478/85, rekening houdend met, enerzijds, de tijdens de eerste drie kwartalen afgegeven invoercertificaten en, anderzijds, de omvang van het tariefcontingent als bedoeld in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 404/93, vermeerderd bij Verordening (EG) nr. 1559/96 van de Commissie (7);

Overwegende dat daartoe ook de in artikel 14, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 bedoelde indicatieve hoeveelheden voor de afgifte van invoercertificaten voor traditionele bananen van oorsprong uit de ACS-Staten moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat deze verordening onmiddellijk in werking moet treden opdat de certificaataanvragen voor het vierde kwartaal van 1996 kunnen worden ingediend;

Overwegende dat de voor respectievelijk Colombia en Nicaragua toegewezen hoeveelheden zijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1560/96 van de Commissie (8);

Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De hoeveelheden die beschikbaar zijn voor invoer in het vierde kwartaal van 1996 in het kader van de regeling betreffende het tariefcontingent voor de invoer van bananen van oorsprong uit landen of groepen van landen als vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 478/95, worden vastgesteld in bijlage I.

2. De aanvraag voor een invoercertificaat voor het vierde kwartaal van 1996 mag, per marktdeelnemer, ten hoogste betrekking hebben op een hoeveelheid die gelijk is aan het verschil tussen de hoeveelheid die op grond van artikel 4, lid 4, en artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1442/93 aan de marktdeelnemer is toegewezen, en de som van de hoeveelheden waarvoor invoercertificaten voor de eerste drie kwartalen zijn afgegeven. Bij de invoercertificaataanvraag wordt een kopie gevoegd van alle invoercertificaten die voor de voorgaande kwartalen aan de marktdeelnemer zijn afgegeven.

Artikel 2

De op grond van artikel 14, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 vastgestelde voor invoer in het vierde kwartaal van 1996 beschikbare hoeveelheden traditionele bananen van oorsprong uit de ACS-Staten zijn aangegeven in bijlage II.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 juli 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB nr. L 142 van 12. 6. 1993, blz. 6.

(4) PB nr. L 181 van 20. 7. 1996, blz. 13.

(5) PB nr. L 49 van 4. 3. 1995, blz. 13.

(6) PB nr. L 71 van 31. 3. 1995, blz. 84.

(7) Zie bladzijde 12 van dit Publikatieblad.

(8) Zie bladzijde 13 van dit Publikatieblad.

BIJLAGE I

Voor invoer in het vierde kwartaal van 1996 beschikbare hoeveelheden bananen per land of groep van landen als vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 478/95

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Voor invoer in het vierde kwartaal van 1996 beschikbare hoeveelheden traditionele ACS-bananen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>