Home

Verordening (EG) nr. 1419/96 van de Commissie van 22 juli 1996 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor de particuliere opslag van pijlinktvis Loligo patagonica

Verordening (EG) nr. 1419/96 van de Commissie van 22 juli 1996 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor de particuliere opslag van pijlinktvis Loligo patagonica

Verordening (EG) nr. 1419/96 van de Commissie van 22 juli 1996 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor de particuliere opslag van pijlinktvis Loligo patagonica

Publicatieblad Nr. L 182 van 23/07/1996 blz. 0011 - 0011


VERORDENING (EG) Nr. 1419/96 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1996 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor de particuliere opslag van pijlinktvis Loligo patagonica

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3318/94 (2), en met name op artikel 16,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1690/94 van de Commissie (3) de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3759/92 zijn vastgesteld voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van bepaalde visserijprodukten;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2896/94 van de Commissie (4) de rente voor de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet is vastgesteld op 6 %;

Overwegende dat de gemiddelde prijs van pijlinktvis Loligo patagonica gedurende een significante periode beneden 85 % van de oriëntatieprijs is gebleven;

Overwegende dat daarom het bedrag van de steun voor de particuliere opslag van dit produkt dient te worden vastgesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De in artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 3759/92 bedoelde steun voor de particuliere opslag wordt tot maximaal 3 399 ton toegekend voor de hoeveelheden Loligo patagonica die in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 1995 te koop zijn aangeboden.

2. De steun voor een maximale opslagperiode van drie maanden wordt vastgesteld op 55 ecu per ton nettogewicht voor de eerste maand en 27 ecu per ton nettogewicht voor de tweede en de derde maand.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 juli 1996.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 388 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 350 van 31. 12. 1994, blz. 15.

(3) PB nr. L 179 van 13. 7. 1994, blz. 4.

(4) PB nr. L 305 van 30. 11. 1994, blz. 12.