Home

Verordening (EG) nr. 1154/96 van de Commissie van 26 juni 1996 houdende vaststelling van de balans met betrekking tot de voorziening van de Azoren en Madeira met produkten van de sector varkensvlees in het verkoopseizoen 1996/1997 en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92

Verordening (EG) nr. 1154/96 van de Commissie van 26 juni 1996 houdende vaststelling van de balans met betrekking tot de voorziening van de Azoren en Madeira met produkten van de sector varkensvlees in het verkoopseizoen 1996/1997 en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92

Verordening (EG) nr. 1154/96 van de Commissie van 26 juni 1996 houdende vaststelling van de balans met betrekking tot de voorziening van de Azoren en Madeira met produkten van de sector varkensvlees in het verkoopseizoen 1996/1997 en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92

Publicatieblad Nr. L 153 van 27/06/1996 blz. 0012 - 0013


VERORDENING (EG) Nr. 1154/96 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1996 houdende vaststelling van de balans met betrekking tot de voorziening van de Azoren en Madeira met produkten van de sector varkensvlees in het verkoopseizoen 1996/1997 en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Azoren en Madeira (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2537/95 van de Commissie (2), en met name op artikel 10,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1725/92 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met produkten van de sector varkensvlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2974/95 (4), voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 enerzijds de hoeveelheden van de voorzieningsbalans voor produkten van de sector varkensvlees zijn vastgesteld waarvoor bij rechtstreekse invoer uit derde landen geen douanerecht wordt toegepast of waarvoor bij leveringen van oorsprong uit de Gemeenschap steun wordt verleend, en anderzijds het aantal raszuivere fokdieren van oorsprong uit de Gemeenschap is vastgesteld waarvoor steun wordt verleend voor de ontwikkeling van het produktiepotentieel van de Azoren en Madeira;

Overwegende dat met het oog op de continuïteit in de voorziening met produkten van de sector varkensvlees, de voorzieningsbalans voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997 moet worden vastgesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en III bij Verordening (EEG) nr. 1725/92 worden vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 juni 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 260 van 31. 10. 1995, blz. 10.

(3) PB nr. L 179 van 1. 7. 1992, blz. 95.

(4) PB nr. L 310 van 22. 12. 1995, blz. 42.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

Balans voor de voorziening van Madeira met produkten van de sector varkensvlees, voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

DEEL 1

Levering aan de Azoren van raszuivere fokvarkens van oorsprong uit de Gemeenschap voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

DEEL 2

Levering aan Madeira van raszuivere fokvarkens van oorsprong uit de Gemeenschap voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997

>RUIMTE VOOR DE TABEL>