Home

Verordening (EG) nr. 291/96 van de Commissie van 15 februari 1996 tot vaststelling van een uitvoerbelasting voor produkten van GN-code 1003 00 90

Verordening (EG) nr. 291/96 van de Commissie van 15 februari 1996 tot vaststelling van een uitvoerbelasting voor produkten van GN-code 1003 00 90

Verordening (EG) nr. 291/96 van de Commissie van 15 februari 1996 tot vaststelling van een uitvoerbelasting voor produkten van GN-code 1003 00 90

Publicatieblad Nr. L 038 van 16/02/1996 blz. 0001 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 291/96 VAN DE COMMISSIE van 15 februari 1996 tot vaststelling van een uitvoerbelasting voor produkten van GN-code 1003 00 90

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1863/95 (2), en met name op artikel 16,

Overwegende dat in artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 is bepaald dat, wanneer de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor bepaalde produkten het peil bereiken van de communautaire prijzen en deze toestand kan voortduren en ernstiger worden en hierdoor de markt van de Gemeenschap wordt verstoord of dreigt te worden verstoord, passende maatregelen kunnen worden getroffen; dat in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 95/96 (4), is bepaald dat, wanneer bovenbedoelde voorwaarden zijn vervuld, een uitvoerbelasting kan worden vastgesteld die naar bestemming kan worden gedifferentieerd;

Overwegende dat de wereldmarktprijzen voor gerst het peil van de communautaire prijzen hebben bereikt en dat de tendens is dat deze prijzen nog verder zullen stijgen; dat dit kan leiden tot te grote uitvoer van gerst uit de Gemeenschap; dat daarom is besloten om voor dit produkt een uitvoerbelasting vast te stellen van een zodanig niveau dat verstoring van de markt van de Gemeenschap wordt voorkomen;

Overwegende dat de geldigheidsduur van de vóór 2 februari 1996 afgegeven uitvoercertificaten voor gerst nog niet is afgelopen; dat deze geldigheidsduur, om de hoeveelheden te beperken, voorzichtigheidshalve op slechts 30 dagen was bepaald; dat de houders van deze certificaten niet mogen worden benadeeld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De uitvoerbelasting zoals bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1501/95 wordt voor de uitvoer van produkten van GN-code 1003 00 90 vastgesteld op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bedrag.

2. Deze belasting geldt echter niet voor uitvoercertificaten die vóór 2 februari 1996 zijn afgegeven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.

(2) PB nr. L 179 van 29. 7. 1995, blz. 1.

(3) PB nr. L 147 van 30. 6. 1995, blz. 7.

(4) PB nr. L 18 van 24. 1. 1996, blz. 10.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>