Home

96/283/EG: Beschikking van de Commissie van 11 april 1996 houdende goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky in Luxemburg (Voor de EER relevante tekst)

96/283/EG: Beschikking van de Commissie van 11 april 1996 houdende goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky in Luxemburg (Voor de EER relevante tekst)

96/283/EG: Beschikking van de Commissie van 11 april 1996 houdende goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky in Luxemburg (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 107 van 30/04/1996 blz. 0016 - 0016


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 11 april 1996 houdende goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky in Luxemburg (Voor de EER relevante tekst) (96/283/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/25/EG (2), en met name op artikel 9, lid 3,

Overwegende dat Luxemburg in februari 1993 is begonnen met de uitvoering van een programma voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky; dat de Commissie dit programma bij Beschikking 93/200/EEG (3) heeft goedgekeurd voor een periode van drie jaar en dat die periode op 14 maart 1996 is verstreken;

Overwegende dat dit programma nog niet volledig is uitgevoerd; dat dit programma Luxemburg in staat zal stellen deze ziekte in de toekomst uit te roeien;

Overwegende dat het derhalve dienstig is de goedkeuring van het programma met drie jaar te verlengen;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Luxemburg ingediende programma voor de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky wordt goedgekeurd voor een periode van nogmaals drie jaar.

Artikel 2

Luxemburg doet uiterlijk op 15 april 1996 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de tenuitvoerlegging van het in artikel 1 bedoelde programma in werking treden.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 15 april 1996.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 11 april 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 121 van 29. 7. 1964, blz. 1977/64.

(2) PB nr. L 243 van 11. 10. 1995, blz. 16.

(3) PB nr. L 87 van 7. 4. 1993, blz. 14.