Home

Verordening (EG) nr. 2948/95 van de Commissie van 20 december 1995 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 3281/94 betreffende een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998)

Verordening (EG) nr. 2948/95 van de Commissie van 20 december 1995 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 3281/94 betreffende een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998)

Verordening (EG) nr. 2948/95 van de Commissie van 20 december 1995 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 3281/94 betreffende een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998)

Publicatieblad Nr. L 308 van 21/12/1995 blz. 0032 - 0036


VERORDENING (EG) Nr. 2948/95 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1995 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 3281/94 betreffende een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3281/94 van de Raad van 19 december 1994 betreffende een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998) (1), en met name op artikel 15, lid 3, en artikel 19,

Overwegende dat in artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3281/94 is omschreven volgens welke procedure de bijlagen I en II aan wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur moeten worden aangepast; dat de gecombineerde nomenclatuur voor 1996, die een bijlage vormt bij Verordening (EG) nr. 2448/95 van de Commissie (2), nieuwe gegevens bevat die van invloed zijn op de lijsten in de bijlagen I en II van Verordening (EG) nr. 3281/94, die bijgevolg moeten worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer "Algemene Preferenties",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II van Verordening (EG) nr. 3281/94 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Voor de produkten van de GN-codes 2905 45 00, 3301 90 21 en 3823 zal de in 1995 toegepaste preferentiële behandeling voortduren tot 31 maart 1996.

Artikel 3

Deze verordening treedt op 1 januari 1996 in werking.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1995.

Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 348 van 31. 12. 1994, blz. 1.

(2) PB nr. L 259 van 30. 10. 1995, blz. 1.

BIJLAGE

Verordening (EG) nr. 3281/94 wordt als volgt gewijzigd:

In bijlage I, deel 1:

in te voegen: ">RUIMTE VOOR DE TABEL>

".

In bijlage I, deel 2:

- in plaats van: "2841 60 10",

te lezen: "2841 61 00";

- naast GN-code ex 2905:

in plaats van: "met uitzondering van de in bijlage IX vermelde produkten",

te lezen: "met uitzondering van de produkten van GN-code 2905 45 00 en van de in bijlage IX vermelde produkten";

- in plaats van: "2930 90 10",

te lezen: "2930 90 12, 2930 90 14, 2930 90 16";

- in te voegen: ">RUIMTE VOOR DE TABEL>

";

- in plaats van: "3907 60 00",

te lezen: "3907 60 90";

- in plaats van: "8519 91 10",

te lezen: "8519 92 00";

- in plaats van: "8520 31 11, 8520 31 30",

te lezen: "8520 32 11, 8520 32 30, 8520 33 11, 8520 33 30";

- in plaats van: "8524 21 10, 8524 22 10, 8524 23 10 en 8524 90 91",

te lezen: "8524 40 10 en 8524 91 10";

- in plaats van: "8528 20 71",

te lezen: "8528 13 00".

In bijlage I, deel 3:

- in plaats van: "2930 90 10",

te lezen: "2930 90 12, 2930 90 14, 2930 90 16";

- naast GN-code 8517: in te voegen: "met uitzondering van de produkten van GN-code 8517 19 10";

- in plaats van: "7802 00",

te lezen: "7802 00 00";

- in plaats van: "8456 90 10 en 8456 90 30",

te lezen: "8456 91 00, 8456 99 10 en 8456 99 30";

- in plaats van: "8471 10 10, 8471 20 10, 8471 91 10, 8471 92 10 en 8471 93 10",

te lezen: "8471 10 10, 8471 41 10, 8471 49 10, 8471 50 10, 8471 60 10 en 8471 70 10";

- in plaats van: "8542 11 05, 8542 11 12",

te lezen: "8542 13 05, ex 8542 13 11, 8542 19 05, ex 8542 19 15";

- in plaats van: "8542 11 18",

te lezen: "8542 13 13, 8542 13 15, 8542 13 17, ex 8542 19 15".

In bijlage I, deel 4:

- naast ex hoofdstuk 29: in te voegen: "2934 90 85";

- in plaats van: "3502 10 10, 3502 90 10",

te lezen: "3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20";

- naast ex hoofdstuk 38:

in plaats van: "met uitzondering van de produkten van deel 2",

te lezen: "met uitzondering van de produkten van de delen 1 en 2";

- naast ex hoofdstuk 39: in te voegen: "3907 60 10";

- in plaats van: "4403 10 91, 4403 10 99, 4403 20 00, 4403 31 00, 4403 32 00, 4403 33 00, 4403 34, 4403 35, 4403 99, 4407 21 60, 4407 21 70, 4407 21 80, 4407 22 60, 4407 22 80, 4407 23 90, 4407 99 99, 4408 90 91, 4419 00 10, 4421 90 10, 4421 90 30, 4421 90 50 en 4421 90 99",

te lezen: "4403 10 90, 4403 20, 4403 41 00, 4403 49, 4403 91 00, 4403 92 00, 4403 99, 4407 10 71, 4407 10 91, 4407 10 93, 4407 10 99, 4407 24 90, 4407 25 60, 4407 25 80, 4407 26 70, 4407 26 80, 4407 29 61, 4407 29 69, 4407 29 99, 4407 91 90, 4407 92 90, 4407 99 91, 4407 99 93, 4407 99 98, 4408 10 91, 4408 39 70, 4408 90 35, 4419 00 10, 4421 90 10, 4421 90 30, 4421 90 50 en 4421 90 99";

- in plaats van: "7201 30 10",

te lezen: "7201 50 10, 7202 60 00";

- in plaats van: "8502 30 10, 8506 19 50",

te lezen: "8502 39 10, 8506 80 05";

- in plaats van: "8543 10 10, 8543 30 10, 8543 80 10, 8543 80 70 en 8543 90 10",

te lezen: "8543 11 00, 8543 30 10, 8543 89 10, 8543 89 70, 8543 90 10 en 8548 10 90";

- naast ex hoofdstuk 90: te schrappen "9025 20 10";

- in plaats van: "9010 20 10, 9010 20 20, 9010 20 30",

te lezen: "9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00";

- in plaats van: "9025 80 10",

te lezen: "9025 80 15";

- in plaats van: "9030 81 10, 9030 81 20, 9030 81 81, 9030 81 83, 9030 81 85",

te lezen: "9030 82 00, 9030 83 10";

- te schrappen: "9030 89 20, 9030 89 81, 9030 89 83, 9030 89 85";

- in plaats van: "9031 40 10, 9031 40 20, 9031 40 30",

te lezen: "9031 41 00, 9031 49 10".

In bijlage II:

- in plaats van: "7208 11 00 (*)

7208 12 (*)

7208 13 (*)

7208 14 (*)

7208 21 (*)

7208 22 (*)

7208 23 (*)

7208 24 (*)

7208 31 00 (*)

7208 32 (*)

7208 33 (*)

7208 34 (*)

7208 35 (*)

7208 41 00 (*)

7208 42 (*)

7208 43 (*)

7208 44 (*)

7208 45 (*)

7208 90 10 (*)",

te lezen: "7208 10 00 (*)

7208 25 00 (*)

7208 26 00 (*)

7208 27 00 (*)

7208 36 00 (*)

7208 37 (*)

7208 38 (*)

7208 39 (*)

7208 40 (*)

7208 51 10

7208 51 30 (*)

7208 51 50 (*)

7208 51 91 (*)

7208 51 99 (*)

7208 52 10

7208 52 91 (*)

7208 52 99 (*)

7208 53 10

7208 53 90 (*)

7208 54 (*)

7208 90 10 (*)";

- in plaats van: "7209 11 00

7209 12 (*)

7209 13 (*)

7209 14 (*)

7209 21 00

7209 22 (*)

7209 23 (*)

7209 24 (*)

7209 31 00

7209 32 (*)

7209 33 (*)

7209 34 (*)

7209 41 00

7209 42 (*)

7209 43 (*)

7209 44 (*)

7209 90 10 (*)",

te lezen: "7209 15 00

7209 16 (*)

7209 17 (*)

7209 18 (*)

7209 25 00

7209 26 (*)

7209 27 (*)

7209 28 (*)

7209 90 10 (*)";

- in plaats van: "7210 31 10 (*)

7210 39 10 (*)

7210 41 10 (*)

7210 49 10 (*)

7210 50 10 (*)

7210 60 11 (*)

7210 60 19 (*)

7210 70 31 (*)

7210 70 39 (*)

7210 90 31 (*)

7210 90 33 (*)

7210 90 35 (*)

7210 90 39 (*)",

te lezen: "7210 30 10 (*)

7210 41 10 (*)

7210 49 10 (*)

7210 50 10 (*)

7210 61 10 (*)

7210 69 10 (*)

7210 70 31 (*)

7210 70 39 (*)

7210 90 31 (*)

7210 90 33 (*)

7210 90 35 (*)

7210 90 38 (*)";

- in plaats van: "7211 11 00

7211 12 10 (*)

7211 12 90

7211 19 10 (*)

7211 19 91

7211 19 99

7211 21 00

7211 22 10 (*)

7211 22 90

7211 29 10 (*)

7211 29 91

7211 29 99

7211 30 10 (*)

7211 41 10 (*)

7211 41 91

7211 49 10 (*)

7211 90 11 (*)",

te lezen: "7211 13 00

7211 14 10 (*)

7211 14 90

7211 19 20 (*)

7211 19 90

7211 23 10 (*)

7211 23 51

7211 29 20 (*)";

- in plaats van: "7212 21 11 (*)

7212 29 11 (*)",

te lezen: "7212 20 11 (*)";

- in plaats van: "7213 31 (*)

7213 39 (*)

7213 41 00 (*)

7213 49 00 (*)

7213 50",

te lezen: "7213 91 10 (*)

7213 91 20

7213 91 41 (*)

7213 91 49 (*)

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10 (*)

7213 99 90";

- in plaats van: "7214 40 (*)

7214 50 (*)

7214 60 00 (*)",

te lezen: "7214 91 10 (*)

7214 91 90

7214 99 10 (*)

7214 99 31 (*)

7214 99 39 (*)

7214 99 50 (*)

7214 99 61 (*)

7214 99 69 (*)

7214 99 80 (*)

7214 99 90";

- in plaats van: "7216 90 10", te lezen: "7216 99 10";

- in plaats van: "7218 90 11

7218 90 13

7218 90 15

7218 90 19

7218 90 50",

te lezen: "7218 91 11

7218 91 19

7218 99 11

7218 99 20";

- in plaats van: "7219 11", te lezen: "7219 11 00";

- in plaats van: "7219 23", te lezen: "7219 23 00";

- in plaats van: "7219 24", te lezen: "7219 24 00";

- in plaats van: "7219 31", te lezen: "7219 31 00";

- in plaats van: "7219 90 11

7219 90 19",

te lezen: "7219 90 10";

- in plaats van: "7222 10",

te lezen: "7222 11

7222 19";

- in plaats van: "7222 40 11

7222 40 19",

te lezen: "7222 40 10";

- in plaats van: "7225 10

7225 20 20

7225 30 00

7225 40

7225 50

7225 90 10",

te lezen: "7225 11 00

7225 19

7225 20 20

7225 30 00

7225 40

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10";

- in plaats van: "7226 10 10

7226 10 31

7226 10 39

7226 20 20

7226 91

7226 92 10

7226 99 20",

te lezen: "7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20".