Home

Verordening (EG) nr. 2383/95 van de Commissie van 11 oktober 1995 tot vaststelling, voor de periode 1995/1996, van de coëfficiënten voor in de vorm van Spaanse whisky uitgevoerde granen

Verordening (EG) nr. 2383/95 van de Commissie van 11 oktober 1995 tot vaststelling, voor de periode 1995/1996, van de coëfficiënten voor in de vorm van Spaanse whisky uitgevoerde granen

Verordening (EG) nr. 2383/95 van de Commissie van 11 oktober 1995 tot vaststelling, voor de periode 1995/1996, van de coëfficiënten voor in de vorm van Spaanse whisky uitgevoerde granen

Publicatieblad Nr. L 244 van 12/10/1995 blz. 0043 - 0044


VERORDENING (EG) Nr. 2383/95 VAN DE COMMISSIE van 11 oktober 1995 tot vaststelling, voor de periode 1995/1996, van de coëfficiënten voor in de vorm van Spaanse whisky uitgevoerde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2825/93 van de Commissie van 15 oktober 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen betreft (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3098/94 (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2825/93 is bepaald dat de hoeveelheden granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de hoeveelheden zijn die onder controle zijn geplaatst en gedistilleerd en waarop een jaarlijkse voor elke betrokken Lid-Staat vast te stellen coëfficiënt is toegepast; dat deze coëfficiënt de verhouding uitdrukt tussen de uitgevoerde totale hoeveelheden en de totale in de handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken gedistilleerde drank op basis van de geconstateerde ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het aantal jaren dat overeenkomt met de gemiddelde rijpingsperiode van de betrokken gedistilleerde drank; dat, aan de hand van de door Spanje verstrekte gegevens over de periode van 1 januari tot en met 31 december 1994, deze gemiddelde rijpingsperiode voor Spaanse whisky in 1994 vier jaar bedroeg; dat de coëfficiënten voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat, op grond van artikel 10 van Protocol 3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (3), voor de betrokken granen geen restituties bij uitvoer naar IJsland, Liechtenstein en Noorwegen mogen worden toegekend; dat, op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2825/93, daarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de coëfficiënt voor de periode 1995/1996;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 wordt de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2825/93 bedoelde coëfficiënt voor granen die in Spanje voor de bereiding van Spaanse whisky worden gebruikt, vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 oktober 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>