Home

Verordening (EG) nr. 2326/95 van de Commissie van 3 oktober 1995 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor traditionele ACS-bananen voor het vierde kwartaal van 1995

Verordening (EG) nr. 2326/95 van de Commissie van 3 oktober 1995 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor traditionele ACS-bananen voor het vierde kwartaal van 1995

Verordening (EG) nr. 2326/95 van de Commissie van 3 oktober 1995 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor traditionele ACS-bananen voor het vierde kwartaal van 1995

Publicatieblad Nr. L 235 van 04/10/1995 blz. 0002 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 2326/95 VAN DE COMMISSIE van 3 oktober 1995 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor traditionele ACS-bananen voor het vierde kwartaal van 1995 (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1442/93 van de Commissie van 10 juni 1993 houdende bepalingen ter toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1164/95 (4), en met name op artikel 16, lid 1 en lid 2,

Overwegende dat in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 is bepaald dat, indien voor bananen van oorsprong uit een in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 404/93 vermelde ACS-Staat invoercertificaten worden aangevraagd voor een hoeveelheid die groter is dan de voor die periode vastgestelde hoeveelheid, de Commissie een uniform verminderingspercentage vaststelt dat moet worden toegepast op alle aanvragen waarin deze Staat als land van oorsprong wordt vermeld;

Overwegende dat, wat betreft de invoer van bananen van oorsprong uit de ACS-Staten, bij Verordening (EG) nr. 1923/95 van de Commissie (5) de hoeveelheden zijn vastgesteld die in het vierde kwartaal van 1995 in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd in het kader van de traditionele hoeveelheden;

Overwegende dat de aangevraagde hoeveelheden voor invoer van traditionele ACS-bananen in het vierde kwartaal van 1995 voor Ivoorkust groter zijn dan de bij Verordening (EG) nr. 1923/95 vastgestelde indicatieve hoeveelheden; dat derhalve op grond van artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 een verminderingspercentage moet worden vastgesteld dat op elke aanvraag waarin deze Staat als land van oorsprong wordt vermeld, moet worden toegepast;

Overwegende dat de in deze verordening vastgestelde bepalingen onmiddellijk in werking moeten treden ten einde de certificaten zo snel mogelijk te kunnen afgeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wat de certificaataanvragen voor invoer van traditionele ACS-bananen betreft, worden voor het vierde kwartaal van 1995 invoercertificaten afgegeven voor:

- de in de certificaataanvraag vermelde hoeveelheid na toepassing van een verminderingspercentage van 0,9966 voor aanvragen met Ivoorkust als land van oorsprong;

- de in de aanvraag vermelde hoeveelheden, wanneer de aanvraag betrekking heeft op andere landen van oorsprong.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie