Home

Verordening (EG) nr. 1844/95 van de Commissie van 26 juli 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van de voor perziken aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de produktiesteun voor perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap

Verordening (EG) nr. 1844/95 van de Commissie van 26 juli 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van de voor perziken aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de produktiesteun voor perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap

Verordening (EG) nr. 1844/95 van de Commissie van 26 juli 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van de voor perziken aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de produktiesteun voor perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap

Publicatieblad Nr. L 177 van 28/07/1995 blz. 0023 - 0024


VERORDENING (EG) Nr. 1844/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van de voor perziken aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de produktiesteun voor perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1032/95 van de Commissie (2), en met name op artikel 4, lid 4, en op artikel 5, lid 5,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1206/90 van de Raad (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2202/90 (4), algemene voorschriften voor de produktiesteunregeling in de sector verwerkte groenten en fruit zijn vastgesteld;

Overwegende dat naar luid van artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 426/86 de aan de telers te betalen minimumprijs wordt bepaald op grondslag van de minimumprijs die in het voorgaande verkoopseizoen gold, de ontwikkeling van de basisprijzen in de sector groenten en fruit en het feit dat het verse produkt normaal moet kunnen worden afgezet voor de verschillende bestemmingen, levering aan de verwerkende industrie daarbij inbegrepen;

Overwegende dat in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 426/86 de criteria zijn vastgesteld aan de hand waarvan het bedrag van de produktiesteun kan worden vastgesteld; dat met name rekening moet worden gehouden met de voor het voorgaande verkoopseizoen vastgestelde steun, die wordt aangepast ten einde rekening te houden met de ontwikkeling van de aan de telers te betalen minimumprijs en het verschil tussen de in aanmerking genomen kosten voor het basisprodukt in de Gemeenschap en de kosten van het basisprodukt in de belangrijkste concurrerende derde landen;

Overwegende dat een monetair aanpassingsmechanisme werd toegepast op het steunbedrag van de voorafgaande verkoopseizoenen, enerzijds om het effect van de verschillen tussen de landbouwomrekeningskoers en de gemiddelde wisselkoers over een bepaalde periode te corrigeren en anderzijds om een normale concurrentie met derde landen mogelijk te maken; dat in verband met maatregelen die op agromonetair gebied zijn genomen, de toepassing van dit mechanisme moet worden geschorst;

Overwegende dat het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1995/1996 worden a) de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 426/86 bedoelde en aan de telers te betalen minimumprijs voor perziken en b) de in artikel 5 van die verordening bepaalde produktiesteun voor perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap in de bijlage vastgesteld.

Artikel 2

Indien de verwerking buiten de Lid-Staat waar het basisprodukt is geteeld geschiedt, verstrekt deze Lid-Staat aan de Lid-Staat die de produktiesteun betaalt, het bewijs dat de aan de teler verschuldigde minimumprijs is betaald.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 juli 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>