Home

VERORDENING (EG) Nr. 109/95 VAN DE RAAD van 23 januari 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2472/94 waarbij bepaalde onderdelen van het embargo van de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) worden ingetrokken

VERORDENING (EG) Nr. 109/95 VAN DE RAAD van 23 januari 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2472/94 waarbij bepaalde onderdelen van het embargo van de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) worden ingetrokken

VERORDENING (EG) Nr. 109/95 VAN DE RAAD van 23 januari 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2472/94 waarbij bepaalde onderdelen van het embargo van de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) worden ingetrokken

Publicatieblad Nr. L 020 van 27/01/1995 blz. 0001 - 0001


VERORDENING (EG) Nr. 109/95 VAN DE RAAD van 23 januari 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2472/94 waarbij bepaalde onderdelen van het embargo van de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) worden ingetrokken

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 228 A,

Gelet op Besluit 95/11/GBVB van de Raad van 23 januari 1995 inzake het gemeenschappelijk standpunt op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie over de verlenging van de schorsing van een aantal beperkingen op de handel met de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) (1), waartoe door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is besloten bij Resolutie 970 (1995),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft besloten dat de beperkingen en andere maatregelen, vermeld in paragraaf 1 van zijn Resolutie 943 (1994) gedurende 100 dagen worden ingetrokken;

Overwegende dat de Gemeenschap derhalve haar wetgeving en met name Verordening (EG) nr. 2472/94 van de Raad (2) dienovereenkomstig moet aanpassen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De tweede zin van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2472/94 wordt vervangen door:

"Deze verordening is van toepassing tot en met 22 april 1995.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 13 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 1995.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. JUPPÉ

(1) Zie bladzijde 2 van dit Publikatieblad.(2) PB nr. L 266 van 15. 10. 1994, blz. 8.