Home

Richtlijn 95/30/EG van de Commissie van 30 juni 1995 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Richtlijn 95/30/EG van de Commissie van 30 juni 1995 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Richtlijn 95/30/EG van de Commissie van 30 juni 1995 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Publicatieblad Nr. L 155 van 06/07/1995 blz. 0041 - 0042


RICHTLIJN 95/30/EG VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1995 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (1), en met name op artikel 17,

Gelet op Richtlijn 90/679/EEG van de Raad van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (2), gewijzigd bij Richtlijn 93/88/EEG (3), en met name op artikel 19,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats,

Overwegende dat de in Richtlijn 90/679/EEG vervatte bepalingen als een belangrijk onderdeel van de totale benadering voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk moeten worden beschouwd;

Overwegende dat Richtlijn 93/88/EEG tot vaststelling van een eerste lijst van biologische agentia op basis van de definities van artikel 2, onder d), punten 2, 3 en 4, van Richtlijn 90/679/EEG tot doel heeft de bepalingen op dit gebied te harmoniseren met gelijktijdige inachtneming van de geboekte vooruitgang;

Overwegende dat de lijst en de classificatie van de biologische agentia regelmatig, op basis van nieuwe wetenschappelijke gegevens, moeten worden gecontroleerd en herzien;

Overwegende dat het bijzonder aan te bevelen is de agentia, die in de classificatie met een asterisk (*) zijn aangeduid, daar zij normalerwijs niet via de lucht besmettelijk zijn en waarvoor de Lid-Staten evalueren of in bijzondere gevallen van bepaalde beheersingsmaatregelen kan worden afgezien, op basis van een evaluatie van de recentste kennis opnieuw te evalueren en opnieuw in te delen teneinde deze aan de daadwerkelijke risico's op de arbeidsplaats aan te passen;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het uit hoofde van artikel 17 van Richtlijn 89/391/EEG opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III van Richtlijn 90/679/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 november 1996 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijziging worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede van de bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 30 juni 1995.

Voor de Commissie Padraig FLYNN Lid van de Commissie

BIJLAGE

Bijlage III bij Richtlijn 90/679/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In de lijst "Virussen" wordt de rubriek "Retrovisidae" als volgt gewijzigd:

a) De onderstaande agentia worden opnieuw ingedeeld en gaan van groep 3 naar groep 3 (**):

- Humane immunodeficiëntievirussen (AIDS),

- Humane T-lymfotrope virussen (HTLV), types 1 en 2;

b) Het virus "SIV" wordt toegevoegd en in groep 3 (**) ingedeeld;

c) De verwijzing naar voetnoot (h) achter het woord "Retroviridae" wordt achter het letter woord "SIV" verplaatst.

2. De tekst van voetnoot (h) onder de lijst met virussen komt als volgt te luiden:

"Er zijn thans geen aanwijzingen dat mensen door andere retrovirussen van apen kunnen worden geïnfecteerd. Als voorzorgsmaatregel wordt bij werkzaamheden die blootstelling aan deze retrovirussen meebrengen, beheersingsniveau 3 aanbevolen.".

3. In de lijst "Parasieten" gaan onderstaande agentia van groep 3 naar groep 3 (**):

- Echinococcus granulosus,

- Echinococcus multilocularis,

- Echinococcus vogeli,

- Leishmania brasiliensis,

- Leishmania donovani,

- Plasmodium falciparum,

- Taenia solium,

- Trypanosoma brucei rhodesiense.

4. Na de lijst "Parasieten" wordt de volgende opmerking toegevoegd:

"(**) Zie punt 8 van de inleidende opmerkingen.".

5. Onderstaande agentia worden toegevoegd en in groep 2 ingedeeld:

- in de lijst met bacteriën:

"Streptococcus suis";

- in de lijst met parasieten:

"Cyclospora cayetanensis".