Home

95/93/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 maart 1995 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo' s naar de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst)

95/93/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 maart 1995 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo' s naar de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst)

95/93/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 maart 1995 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo' s naar de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 073 van 01/04/1995 blz. 0086 - 0086


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 maart 1995 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst) (95/93/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/113/EG van de Commissie (2), en met name op artikel 8,

Overwegende dat bij Beschikking 92/452/EEG van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/737/EG (4), lijsten van embryoteams zijn vastgesteld die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap;

Overwegende dat de bevoegde veterinaire autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika wijzigingen in de lijst van in hun land erkende teams hebben meegedeeld;

Overwegende dat de lijst van erkende teams in de Verenigde Staten van Amerika moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De volgende embryoteams worden toegevoegd aan deel 3 van de bijlage bij Beschikking 92/452/EEG:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2 Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 24 maart 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie