Home

VERORDENING (EG) Nr. 3077/94 VAN DE COMMISSIE van 16 december 1994 houdende afwijking van de Verordeningen (EEG) nr. 441/88 en (EEG) nr. 3105/88 voor wat de uiterste datum voor de levering van alcohol aan het Griekse interventiebureau voor het verkoopseizoen 1993/1994 betreft

VERORDENING (EG) Nr. 3077/94 VAN DE COMMISSIE van 16 december 1994 houdende afwijking van de Verordeningen (EEG) nr. 441/88 en (EEG) nr. 3105/88 voor wat de uiterste datum voor de levering van alcohol aan het Griekse interventiebureau voor het verkoopseizoen 1993/1994 betreft

VERORDENING (EG) Nr. 3077/94 VAN DE COMMISSIE van 16 december 1994 houdende afwijking van de Verordeningen (EEG) nr. 441/88 en (EEG) nr. 3105/88 voor wat de uiterste datum voor de levering van alcohol aan het Griekse interventiebureau voor het verkoopseizoen 1993/1994 betreft

Publicatieblad Nr. L 325 van 17/12/1994 blz. 0014 - 0014
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0039
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0039


VERORDENING (EG) Nr. 3077/94 VAN DE COMMISSIE van 16 december 1994 houdende afwijking van de Verordeningen (EEG) nr. 441/88 en (EEG) nr. 3105/88 voor wat de uiterste datum voor de levering van alcohol aan het Griekse interventiebureau voor het verkoopseizoen 1993/1994 betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1891/94 (2), en met name op de artikelen 35, lid 8, 36, lid 6, en 39, lid 9,

Overwegende dat in artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 441/88 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2587/94 (4), en in artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3105/88 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3186/92 (6), 30 november 1994 is vastgesteld als uiterste datum voor de levering aan het interventiebureau van de in 1993/1994 door distillatie verkregen alcohol; dat, aangezien het Griekse interventiebureau niet onmiddellijk over voldoende opslagcapaciteit beschikt voor de grote door de Griekse distilleerders aangeboden hoeveelheden, de termijn voor de levering met twee maanden moet worden verlengd om de Griekse administratie in staat te stellen de nodige maatregelen te nemen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het wijnoogstjaar 1993/1994 mogen de Griekse distilleerders, in afwijking van het bepaalde in artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 441/88 en artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3105/88, de door verplichte distillatie verkregen alcohol tot en met 31 januari 1995 aan het Griekse interventiebureau leveren.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 december 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 42.

(3) PB nr. L 45 van 13. 2. 1988, blz. 15.

(4) PB nr. L 274 van 26. 10. 1994, blz. 2.

(5) PB nr. L 277 van 8. 10. 1988, blz. 21.

(6) PB nr. L 317 van 31. 10. 1992, blz. 73.