Home

VERORDENING (EG) Nr. 2412/94 VAN DE COMMISSIE van 4 oktober 1994 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

VERORDENING (EG) Nr. 2412/94 VAN DE COMMISSIE van 4 oktober 1994 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

VERORDENING (EG) Nr. 2412/94 VAN DE COMMISSIE van 4 oktober 1994 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Publicatieblad Nr. L 258 van 06/10/1994 blz. 0001 - 0004


VERORDENING (EG) Nr. 2412/94 VAN DE COMMISSIE van 4 oktober 1994 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2193/94 (3), inzonderheid op artikel 173, lid 1,

Overwegende dat in de artikelen 173 tot en met 177 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten die zijn omschreven in de in bijlage 26 van genoemde verordening opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in voornoemde artikelen op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 173, lid 2, van voornoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden vastgesteld zoals in de in de bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 7 oktober 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 4 oktober 1994.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 253 van 11. 10. 1993, blz. 1.

(3) PB nr. L 235 van 9. 9. 1994, blz. 6.

BIJLAGE

"" ASSV="02" ID="1">1.10> ID="2">0701 90 51> ASSV="02" ID="3">Nieuwe aardappelen (primeurs)> ASSV="02" ID="4">31,55> ASSV="02" ID="5">1 247> ASSV="02" ID="6">238,43> ASSV="02" ID="7">60,58> ASSV="02" ID="8">207,43> ASSV="02" ID="9">9 150> ASSV="02" ID="10">25,01> ASSV="02" ID="11">60 478> ASSV="02" ID="12">68,06> ASSV="02" ID="13">24,80"> ID="2">0701 90 59"> ASSV="02" ID="1">1.20> ID="2">0702 00 10> ASSV="02" ID="3">Tomaten> ASSV="02" ID="4">40,82> ASSV="02" ID="5">1 614> ASSV="02" ID="6">307,41> ASSV="02" ID="7">78,42> ASSV="02" ID="8">268,10> ASSV="02" ID="9">11 854> ASSV="02" ID="10">32,57> ASSV="02" ID="11">77 776> ASSV="02" ID="12">87,96> ASSV="02" ID="13">32,19"> ID="2">0702 00 90"> ID="1">1.30> ID="2">0703 10 19> ID="3">Uien (andere dan plantuitjes)> ID="4">48,44> ID="5">1 911> ID="6">366,25> ID="7">92,85> ID="8">317,49> ID="9">14 141> ID="10">38,80> ID="11">93 735> ID="12">104,09> ID="13">38,28"> ID="1">1.40> ID="2">0703 20 00> ID="3">Knoflook> ID="4">68,87> ID="5">2 720> ID="6">518,91> ID="7">132,27> ID="8">451,42> ID="9">20 168> ID="10">54,70> ID="11">133 044> ID="12">148,16> ID="13">54,09"> ID="1">1.50> ID="2">ex 0703 90 00> ID="3">Prei> ID="4">55,11> ID="5">2 191> ID="6">416,83> ID="7">106,38> ID="8">362,51> ID="9">15 522> ID="10">43,90> ID="11">105 358> ID="12">119,58> ID="13">42,20"> ASSV="02" ID="1">1.60> ID="2">ex 0704 10 10> ASSV="02" ID="3">Bloemkool> ASSV="02" ID="4">57,81> ASSV="02" ID="5">2 331> ASSV="02" ID="6">438,81> ASSV="02" ID="7">113,34> ASSV="02" ID="8">385,48> ASSV="02" ID="9">15 133> ASSV="02" ID="10">43,14> ASSV="02" ID="11">104 614> ASSV="02" ID="12">127,38> ASSV="02" ID="13">45,06"> ID="2">ex 0704 10 90"> ID="1">1.70> ID="2">0704 20 00> ID="3">Spruitjes> ID="4">53,71> ID="5">2 172> ID="6">405,33> ID="7">104,22> ID="8">354,64> ID="9">14 950> ID="10">41,74> ID="11">101 870> ID="12">116,85> ID="13">40,02"> ID="1">1.80> ID="2">0704 90 10> ID="3">Witte kool en rode kool> ID="4">17,14> ID="5">681> ID="6">129,98> ID="7">33,09> ID="8">113,00> ID="9">4 877> ID="10">13,79> ID="11">31 888> ID="12">37,18> ID="13">13,32"> ID="1">1.90> ID="2">ex 0704 90 90> ID="3">Spruitende broccoli (Brassica oleracea var. italica)> ID="4">79,26> ID="5">3 206> ID="6">598,09> ID="7">153,78> ID="8">523,30> ID="9">22 060> ID="10">61,59> ID="11">150 316> ID="12">172,41> ID="13">59,05"> ID="1">1.100> ID="2">ex 0704 90 90> ID="3">Chinese kool> ID="4">36,78> ID="5">1 463> ID="6">279,14> ID="7">71,12> ID="8">243,78> ID="9">10 454> ID="10">29,10> ID="11">68 223> ID="12">79,83> ID="13">28,31"> ASSV="02" ID="1">1.110> ID="2">0705 11 10> ASSV="02" ID="3">Kropsla> ASSV="02" ID="4">156,73> ASSV="02" ID="5">6 190> ASSV="02" ID="6">1 180,85> ASSV="02" ID="7">301,00> ASSV="02" ID="8">1 027,29> ASSV="02" ID="9">45 896> ASSV="02" ID="10">124,48> ASSV="02" ID="11">302 761> ASSV="02" ID="12">337,16> ASSV="02" ID="13">123,10"> ID="2">0705 11 90"> ID="1">1.120> ID="2">ex 0705 29 00> ID="3">Andijvie> ID="4">21,82> ID="5">877> ID="6">162,70> ID="7">42,58> ID="8">143,89> ID="9">5 690> ID="10">17,51> ID="11">39 262> ID="12">47,92> ID="13">17,72"> ID="1">1.130> ID="2">ex 0706 10 00> ID="3">Wortelen> ID="4">16,90> ID="5">673> ID="6">128,33> ID="7">32,72> ID="8">111,98> ID="9">4 793> ID="10">13,36> ID="11">31 281> ID="12">36,73> ID="13">12,98"> ID="1">1.140> ID="2">ex 0706 90 90> ID="3">Radijs> ID="4">60,46> ID="5">2 405> ID="6">458,53> ID="7">116,76> ID="8">398,62> ID="9">17 204> ID="10">48,65> ID="11">112 485> ID="12">131,17> ID="13">47,01"> ASSV="02" ID="1">1.150> ID="2">0707 00 11> ASSV="02" ID="3">Komkommers> ASSV="02" ID="4">55,21> ASSV="02" ID="5">2 193> ASSV="02" ID="6">417,12> ASSV="02" ID="7">106,57> ASSV="02" ID="8">364,08> ASSV="02" ID="9">15 879> ASSV="02" ID="10">43,67> ASSV="02" ID="11">103 026> ASSV="02" ID="12">119,50> ASSV="02" ID="13">42,86"> ID="2">0707 00 19"> ASSV="02" ID="1">1.160> ID="2">0708 10 10> ASSV="02" ID="3">Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen> ASSV="02" ID="4">311,27> ASSV="02" ID="5">12 294> ASSV="02" ID="6">2 345,19> ASSV="02" ID="7">597,79> ASSV="02" ID="8">2 040,21> ASSV="02" ID="9">91 150> ASSV="02" ID="10">247,22> ASSV="02" ID="11">601 286> ASSV="02" ID="12">669,60> ASSV="02" ID="13">244,49"> ID="2">0708 10 90"> ID="1">1.170> ID="3">Bonen:"> ASSV="02" ID="1">1.170.1> ID="2">0708 20 10> ASSV="02" ID="3">Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)> ASSV="02" ID="4">249,63> ASSV="02" ID="5">9 848> ASSV="02" ID="6">1 887,16> ASSV="02" ID="7">478,47> ASSV="02" ID="8">1 635,94> ASSV="02" ID="9">72 867> ASSV="02" ID="10">199,96> ASSV="02" ID="11">482 987> ASSV="02" ID="12">536,38> ASSV="02" ID="13">197,25"> ID="2">0708 20 90"> ASSV="02" ID="1">1.170.2> ID="2">0708 20 10> ASSV="02" ID="3">Bonen (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)> ASSV="02" ID="4">111,96> ASSV="02" ID="5">4 422> ASSV="02" ID="6">843,58> ASSV="02" ID="7">215,02> ASSV="02" ID="8">733,88> ASSV="02" ID="9">32 787> ASSV="02" ID="10">88,92> ASSV="02" ID="11">216 287> ASSV="02" ID="12">240,86> ASSV="02" ID="13">87,94"> ID="2">0708 20 90"> ID="1">1.180> ID="2">ex 0708 90 00> ID="3">Tuinbonen> ID="4">92,83> ID="5">3 894> ID="6">734,40> ID="7">189,09> ID="8">645,42> ID="9">21 793> ID="10">71,04> ID="11">142 837> ID="12">212,96> ID="13">66,61"> ID="1">1.190> ID="2">0709 10 00> ID="3">Artisjokken> ID="4">61,64> ID="5">2 453> ID="6">467,78> ID="7">119,18> ID="8">408,52> ID="9">17 518> ID="10">48,77> ID="11">114 325> ID="12">133,77> ID="13">47,45"> ID="1">1.200> ID="3">Asperges:"> ID="1">1.200.1> ID="2">ex 0709 20 00> ID="3">- Groene> ID="4">352,38> ID="5">13 918> ID="6">2 654,92> ID="7">676,74> ID="8">2 309,66> ID="9">103 188> ID="10">279,87> ID="11">680 698> ID="12">758,03> ID="13">276,78"> ID="1">1.200.2> ID="2">ex 0709 20 00> ID="3">- Andere> ID="4">217,11> ID="5">8 646> ID="6">1 639,96> ID="7">420,00> ID="8">1 429,46> ID="9">63 062> ID="10">171,19> ID="11">406 332> ID="12">470,91> ID="13">167,19"> ID="1">1.210> ID="2">0709 30 00> ID="3">Aubergines> ID="4">97,59> ID="5">3 854> ID="6">735,26> ID="7">187,41> ID="8">639,65> ID="9">28 577> ID="10">77,51> ID="11">188 515> ID="12">209,93> ID="13">76,65"> ID="1">1.220> ID="2">ex 0709 40 00> ID="3">Bleekselderij (Apium graveolens var. Dulce)> ID="4">80,83> ID="5">3 211> ID="6">610,71> ID="7">156,02> ID="8">533,05> ID="9">23 248> ID="10">63,94> ID="11">150 841> ID="12">174,96> ID="13">62,75"> ID="1">1.230> ID="2">0709 51 30> ID="3">Cantharellen> ID="4">911,14> ID="5">35 988> ID="6">6 864,64> ID="7">1 749,79> ID="8">5 971,93> ID="9">266 806> ID="10">723,66> ID="11">1 760 032> ID="12">1 960,00> ID="13">715,64"> ID="1">1.240> ID="2">0709 60 10> ID="3">Niet-scherpsmakende pepers> ID="4">69,07> ID="5">2 728> ID="6">520,39> ID="7">132,65> ID="8">452,72> ID="9">20 226> ID="10">54,86> ID="11">133 425> ID="12">148,58> ID="13">54,25"> ID="1">1.250> ID="2">0709 90 50> ID="3">Venkel> ID="4">73,55> ID="5">2 966> ID="6">558,22> ID="7">144,18> ID="8">490,38> ID="9">19 251> ID="10">54,88> ID="11">133 083> ID="12">162,05> ID="13">57,33"> ID="1">1.260> ID="2">0709 90 70> ID="3">Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes)> ID="4">29,03> ID="5">1 156> ID="6">220,33> ID="7">56,18> ID="8">192,26> ID="9">8 230> ID="10">22,94> ID="11">53 707> ID="12">63,06> ID="13">22,28"> ID="1">1.270> ID="2">ex 0714 20 10> ID="3">Bataten (zoete aardappelen), geheel, vers (bestemd voor menselijke consumptie)> ID="4">66,37> ID="5">2 621> ID="6">500,10> ID="7">127,47> ID="8">435,06> ID="9">19 437> ID="10">52,72> ID="11">128 222> ID="12">142,79> ID="13">52,13"> ID="1">2.10> ID="2">ex 0802 40 00> ID="3">Kastanjes (Castanea spp.), vers> ID="4">83,78> ID="5">3 378> ID="6">639,04> ID="7">164,08> ID="8">560,82> ID="9">21 691> ID="10">62,54> ID="11">145 547> ID="12">184,60> ID="13">66,87"> ID="1">2.20"> ID="1">2.30> ID="2">ex 0804 30 00> ID="3">Ananassen, vers> ID="4">44,88> ID="5">1 772> ID="6">338,17> ID="7">86,19> ID="8">294,19> ID="9">13 143> ID="10">35,64> ID="11">86 704> ID="12">96,55> ID="13">35,25"> ASSV="02" ID="1">2.40> ID="2">ex 0804 40 10> ASSV="02" ID="3">Advokaten, vers> ASSV="02" ID="4">110,60> ASSV="02" ID="5">4 368> ASSV="02" ID="6">833,31> ASSV="02" ID="7">212,41> ASSV="02" ID="8">724,94> ASSV="02" ID="9">32 388> ASSV="02" ID="10">87,84> ASSV="02" ID="11">213 654> ASSV="02" ID="12">237,92> ASSV="02" ID="13">86,87"> ID="2">ex 0804 40 90"> ID="1">2.50> ID="2">ex 0804 50 00> ID="3">Guaves en manga's, vers> ID="4">106,06> ID="5">4 189> ID="6">799,09> ID="7">203,68> ID="8">695,17> ID="9">31 058> ID="10">84,23> ID="11">204 879> ID="12">228,15> ID="13">83,30"> ID="1">2.60> ID="3">Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers:"> ASSV="04" ID="1">2.60.1> ID="2">0805 10 11> ASSV="04" ID="3">- Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen> ASSV="04" ID="4">25,96> ASSV="04" ID="5">1 024> ASSV="04" ID="6">196,32> ASSV="04" ID="7">49,77> ASSV="04" ID="8">170,18> ASSV="04" ID="9">7 580> ASSV="04" ID="10">20,80> ASSV="04" ID="11">50 244> ASSV="04" ID="12">55,80> ASSV="04" ID="13">20,52"> ID="2">0805 10 21"> ID="2">0805 10 31"> ID="2">0805 10 41"> ASSV="04" ID="1">2.60.2> ID="2">0805 10 15> ASSV="04" ID="3">- Navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita en hamlins> ASSV="04" ID="4">33,42> ASSV="04" ID="5">1 320> ASSV="04" ID="6">251,83> ASSV="04" ID="7">64,19> ASSV="04" ID="8">219,08> ASSV="04" ID="9">9 787> ASSV="04" ID="10">26,54> ASSV="04" ID="11">64 567> ASSV="04" ID="12">71,90> ASSV="04" ID="13">26,25"> ID="2">0805 10 25"> ID="2">0805 10 35"> ID="2">0805 10 45"> ASSV="04" ID="1">2.60.3> ID="2">0805 10 19> ASSV="04" ID="3">- Andere> ASSV="04" ID="4">30,79> ASSV="04" ID="5">1 216> ASSV="04" ID="6">232,02> ASSV="04" ID="7">59,14> ASSV="04" ID="8">201,85> ASSV="04" ID="9">9 018> ASSV="04" ID="10">24,45> ASSV="04" ID="11">59 488> ASSV="04" ID="12">66,24> ASSV="04" ID="13">24,18"> ID="2">0805 10 29"> ID="2">0805 10 39"> ID="2">0805 10 49"> ID="1">2.70> ID="3">Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen), vers; clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers:"> ID="1">2.70.1> ID="2">ex 0805 20 10> ID="3">- Clementines> ID="4">67,84> ID="5">2 679> ID="6">511,17> ID="7">130,29> ID="8">444,69> ID="9">19 867> ID="10">53,88> ID="11">131 060> ID="12">145,95> ID="13">53,29"> ID="1">2.70.2> ID="2">ex 0805 20 30> ID="3">- Monreales en satsuma's> ID="4">37,95> ID="5">1 497> ID="6">286,92> ID="7">72,74> ID="8">248,72> ID="9">11 078> ID="10">30,40> ID="11">73 432> ID="12">81,55> ID="13">29,98"> ID="1">2.70.3> ID="2">ex 0805 20 50> ID="3">- Mandarijnen en wilkings> ID="4">50,74> ID="5">2 005> ID="6">383,46> ID="7">97,43> ID="8">333,59> ID="9">14 715> ID="10">40,22> ID="11">97 263> ID="12">109,46> ID="13">39,89"> ASSV="02" ID="1">2.70.4> ID="2">ex 0805 20 70> ASSV="02" ID="3">- Tangerines en andere> ASSV="02" ID="4">60,97> ASSV="02" ID="5">2 408> ASSV="02" ID="6">459,37> ASSV="02" ID="7">117,09> ASSV="02" ID="8">399,63> ASSV="02" ID="9">17 854> ASSV="02" ID="10">48,42> ASSV="02" ID="11">117 779> ASSV="02" ID="12">131,16> ASSV="02" ID="13">47,89"> ID="2">ex 0805 20 90"> ID="1">2.80> ID="2">ex 0805 30 10> ID="3">Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum), vers> ID="4">53,59> ID="5">2 116> ID="6">403,77> ID="7">102,92> ID="8">351,26> ID="9">15 693> ID="10">42,56> ID="11">103 524> ID="12">115,28> ID="13">42,09"> ID="1">2.85> ID="2">ex 0805 30 90> ID="3">Lemmetjes (Citrus aurantifolia), vers> ID="4">84,78> ID="5">3 348> ID="6">638,79> ID="7">162,82> ID="8">555,72> ID="9">24 827> ID="10">67,34> ID="11">163 780> ID="12">182,38> ID="13">66,59"> ID="1">2.90> ID="3">Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers:"> ID="1">2.90.1> ID="2">ex 0805 40 00> ID="3">- Witte> ID="4">43,99> ID="5">1 737> ID="6">331,44> ID="7">84,48> ID="8">288,33> ID="9">12 882> ID="10">34,94> ID="11">84 978> ID="12">94,63> ID="13">34,55"> ID="1">2.90.2> ID="2">ex 0805 40 00> ID="3">- Roze> ID="4">70,43> ID="5">2 781> ID="6">530,63> ID="7">135,25> ID="8">461,62> ID="9">20 624> ID="10">55,93> ID="11">136 050> ID="12">151,50> ID="13">55,31"> ASSV="03" ID="1">2.100> ID="2">0806 10 11> ASSV="03" ID="3">Druiven voor tafelgebruik> ASSV="03" ID="4">104,30> ASSV="03" ID="5">4 119> ASSV="03" ID="6">785,82> ASSV="03" ID="7">200,30> ASSV="03" ID="8">683,63> ASSV="03" ID="9">30 542> ASSV="03" ID="10">82,84> ASSV="03" ID="11">201 478> ASSV="03" ID="12">224,36> ASSV="03" ID="13">81,92"> ID="2">0806 10 15"> ID="2">0806 10 19"> ID="1">2.110> ID="2">0807 10 10> ID="3">Watermeloenen> ID="4">16,63> ID="5">657> ID="6">125,34> ID="7">31,95> ID="8">109,04> ID="9">4 871> ID="10">13,21> ID="11">32 138> ID="12">35,78> ID="13">13,06"> ID="1">2.120> ID="3">Andere meloenen:"> ID="1">2.120.1> ID="2">ex 0807 10 90> ID="3">- Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder begrepen Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (daaronder begrepen Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro> ID="4">36,69> ID="5">1 449> ID="6">276,45> ID="7">70,46> ID="8">240,50> ID="9">10 745> ID="10">29,14> ID="11">70 881> ID="12">78,93> ID="13">28,82"> ID="1">2.120.2> ID="2">ex 0807 10 90> ID="3">- Andere> ID="4">105,97> ID="5">4 185> ID="6">798,45> ID="7">203,52> ID="8">694,62> ID="9">31 033> ID="10">84,17> ID="11">204 716> ID="12">227,97> ID="13">83,24"> ASSV="09" ID="1">2.130> ID="2">0808 10 31> ASSV="09" ID="3">Appelen> ASSV="09" ID="4">49,22> ASSV="09" ID="5">1 944> ASSV="09" ID="6">370,85> ASSV="09" ID="7">94,52> ASSV="09" ID="8">322,62> ASSV="09" ID="9">14 413> ASSV="09" ID="10">39,09> ASSV="09" ID="11">95 082> ASSV="09" ID="12">105,88> ASSV="09" ID="13">38,66"> ID="2">0808 10 33"> ID="2">0808 10 39"> ID="2">0808 10 51"> ID="2">0808 10 53"> ID="2">0808 10 59"> ID="2">0808 10 81"> ID="2">0808 10 83"> ID="2">0808 10 89"> ID="1">2.140> ID="3">Peren:"> ASSV="04" ID="1">2.140.1> ID="2">0808 20 31> ASSV="04" ID="3">Peren - Nashi (Pyrus pyrifolia)> ASSV="04" ID="4">169,94> ASSV="04" ID="5">6 712> ASSV="04" ID="6">1 280,36> ASSV="04" ID="7">326,36> ASSV="04" ID="8">1 113,86> ASSV="04" ID="9">49 763> ASSV="04" ID="10">134,97> ASSV="04" ID="11">328 273> ASSV="04" ID="12">365,57> ASSV="04" ID="13">133,48"> ID="2">0808 20 33"> ID="2">0808 20 35"> ID="2">0808 20 39"> ASSV="04" ID="1">2.140.2> ID="2">0808 20 31> ASSV="04" ID="3">Andere> ASSV="04" ID="4">74,48> ASSV="04" ID="5">2 938> ASSV="04" ID="6">563,06> ASSV="04" ID="7">142,75> ASSV="04" ID="8">488,10> ASSV="04" ID="9">21 741> ASSV="04" ID="10">59,66> ASSV="04" ID="11">144 105> ASSV="04" ID="12">160,03> ASSV="04" ID="13">58,85"> ID="2">0808 20 33"> ID="2">0808 20 35"> ID="2">0808 20 39"> ID="1">2.150> ID="2">0809 10 00> ID="3">Abrikozen> ID="4">85,68> ID="5">3 388> ID="6">645,25> ID="7">164,61> ID="8">562,73> ID="9">24 882> ID="10">68,38> ID="11">163 247> ID="12">184,64> ID="13">67,57"> ASSV="04" ID="1">2.160> ID="2">0809 20 20> ASSV="04" ID="3">Kersen> ASSV="04" ID="4">155,38> ASSV="04" ID="5">6 144> ASSV="04" ID="6">1 170,13> ASSV="04" ID="7">298,51> ASSV="04" ID="8">1 020,50> ASSV="04" ID="9">45 123> ASSV="04" ID="10">124,00> ASSV="04" ID="11">296 043> ASSV="04" ID="12">334,84> ASSV="04" ID="13">122,54"> ID="2">0809 20 40"> ID="2">0809 20 60"> ID="2">0809 20 80"> ID="1">2.170> ID="2">ex 0809 30 90> ID="3">Perziken> ID="4">134,77> ID="5">5 323> ID="6">1 015,42> ID="7">258,83> ID="8">883,37> ID="9">39 466> ID="10">107,04> ID="11">260 346> ID="12">289,92> ID="13">105,86"> ASSV="00" ID="1">2.180> ASSV="00" ID="2">ex 0809 30 10> ASSV="00" ID="3">Nectarines> ASSV="00" ID="4">207,11> ASSV="00" ID="5">8 235> ASSV="00" ID="6">1 565,19> ASSV="00" ID="7">400,15> ASSV="00" ID="8">1 372,35> ASSV="00" ID="9">59 102> ASSV="00" ID="10">163,75> ASSV="00" ID="11">382 787> ASSV="00" ID="12">449,15> ASSV="00" ID="13">159,80"> ASSV="02" ID="1">2.190> ID="2">0809 40 11> ASSV="02" ID="3">Pruimen> ASSV="02" ID="4">44,67> ASSV="02" ID="5">1 764> ASSV="02" ID="6">336,55> ASSV="02" ID="7">85,78> ASSV="02" ID="8">292,79> ASSV="02" ID="9">13 080> ASSV="02" ID="10">35,47> ASSV="02" ID="11">86 290> ASSV="02" ID="12">96,09> ASSV="02" ID="13">35,08"> ID="2">0809 40 19"> ASSV="02" ID="1">2.200> ID="2">0810 10 10> ASSV="02" ID="3">Aardbeien> ASSV="02" ID="4">333,50> ASSV="02" ID="5">13 172> ASSV="02" ID="6">2 512,63> ASSV="02" ID="7">640,47> ASSV="02" ID="8">2 185,87> ASSV="02" ID="9">97 657> ASSV="02" ID="10">264,87> ASSV="02" ID="11">644 216> ASSV="02" ID="12">717,40> ASSV="02" ID="13">261,94"> ID="2">0810 10 90"> ID="1">2.205> ID="2">0810 20 10> ID="3">Frambozen> ID="4">1 232,1> ID="5">49 408> ID="6">9 305,36> ID="7">2 396,74> ID="8">8 133,50> ID="9">344 866> ID="10">961,01> ID="11">2 323 153> ID="12">2 685,64> ID="13">922,33"> ID="1">2.210> ID="2">0810 40 30> ID="3">Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)> ID="4">194,02> ID="5">7 673> ID="6">1 461,18> ID="7">372,77> ID="8">1 274,33> ID="9">56 347> ID="10">154,85> ID="11">369 677> ID="12">418,12> ID="13">153,02"> ID="1">2.220> ID="2">0810 90 10> ID="3">Kiwi's (Actinidia chinensis Planch.)> ID="4">115,56> ID="5">4 564> ID="6">870,66> ID="7">221,93> ID="8">757,44> ID="9">33 840> ID="10">91,78> ID="11">223 231> ID="12">248,59> ID="13">90,76"> ID="1">2.230> ID="2">ex 0810 90 80> ID="3">Granaatappels> ID="4">161,61> ID="5">6 383> ID="6">1 217,61> ID="7">310,37> ID="8">1 059,26> ID="9">47 324> ID="10">128,35> ID="11">312 184> ID="12">347,65> ID="13">126,93"> ID="1">2.240> ID="2">ex 0810 90 80> ID="3">Kaki-appels (daaronder begrepen Sharon-vrucht)> ID="4">200,74> ID="5">7 928> ID="6">1 512,42> ID="7">385,51> ID="8">1 315,74> ID="9">58 783> ID="10">159,43> ID="11">387 772> ID="12">431,83> ID="13">157,67"> ID="1">2.250> ID="2">ex 0810 90 30> ID="3">Litchis> ID="4">509,03> ID="5">20 106> ID="6">3 835,16> ID="7">977,58> ID="8">3 336,42> ID="9">149 060> ID="10">404,29> ID="11">983 301> ID="12">1 095,02> ID="13">399,82">