Home

VERORDENING (EG) Nr. 1851/94 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1994 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1994/1995, van het bedrag van de steun voor de produktie van ananasconserven en van de minimumprijs die aan de ananasproducenten moet worden betaald

VERORDENING (EG) Nr. 1851/94 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1994 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1994/1995, van het bedrag van de steun voor de produktie van ananasconserven en van de minimumprijs die aan de ananasproducenten moet worden betaald

VERORDENING (EG) Nr. 1851/94 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1994 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1994/1995, van het bedrag van de steun voor de produktie van ananasconserven en van de minimumprijs die aan de ananasproducenten moet worden betaald

Publicatieblad Nr. L 192 van 28/07/1994 blz. 0025 - 0026
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 59 blz. 0177
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 59 blz. 0177


VERORDENING (EG) Nr. 1851/94 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1994 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1994/1995, van het bedrag van de steun voor de produktie van ananasconserven en van de minimumprijs die aan de ananasproducenten moet worden betaald

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 525/77 van de Raad van 14 maart 1977 tot instelling van een steunregeling voor de produktie van ananasconserven (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1699/85 (2), en met name op artikel 8,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 525/77 de aan de producenten te betalen minimumprijs moet worden bepaald op grond van de tijdens het voorgaande verkoopseizoen geldende minimumprijs en de ontwikkeling van de produktiekosten in de sector groenten en fruit;

Overwegende dat bij artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 525/77 de criteria voor de vaststelling van het bedrag van de steun zijn bepaald; dat met name rekening moet worden gehouden met de voor het voorafgaande verkoopseizoen vastgestelde steun, aangepast om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de aan de producenten te betalen minimumprijs, met de prijs van derde landen en, indien nodig, met de forfaitair geraamde ontwikkeling van de verwerkingskosten;

Overwegende dat het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1994/1995 worden

a) de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 525/77 aan ananasproducenten te betalen minimumprijs en

b) de in artikel 5 van vorengenoemde verordening bedoelde steun voor de produktie van ananasconserven

vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 juli 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 73 van 21. 3. 1977, blz. 46.

(2) PB nr. L 163 van 22. 6. 1985, blz. 12.

BIJLAGE

Aan de telers te betalen minimumprijs "" ID="1">Ananassen bestemd voor de vervaardiging van ananasconserven> ID="2">31,178">

Produktiesteun "" ID="1">Ananasconserven> ID="2">125,565">