Home

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

Rectificatie van Richtlijn 94/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 tot veertiende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 365 van 31 december 1994)

Bladzijde 9, punt 31, lijst 5, categorie 1, laatste regel:

in plaats van: "warfarine; 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-cumarine"

te lezen: "warfarine(1); 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-cumarine"

(1) De aanduiding "warfarine" is in Frankrijk niet toegelaten.