Home

94/677/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1994 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad wat de communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak 1995-1997 betreft

94/677/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1994 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad wat de communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak 1995-1997 betreft

94/677/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1994 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad wat de communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak 1995-1997 betreft

Publicatieblad Nr. L 269 van 20/10/1994 blz. 0038 - 0039
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 61 blz. 0185
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 61 blz. 0185


 

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1994 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad wat de communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak 1995-1997 betreft (94/677/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad van 29 februari 1988 houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak van 1988 tot en met 1997 (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 93/156/EEG van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 8, lid 1,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 232/94 (4), een compensatiebedrag voor producenten van akkerbouwgewassen wordt ingevoerd; dat alleen producenten die vooraf een bepaald percentage van hun voor akkerbouwgewassen geschikte areaal uit produktie hebben genomen, hiervoor in aanmerking komen; dat hierdoor nieuwe vormen van bodemgebruik ontstaan, waarbij aan het bodemgebruik voor landbouwdoeleinden een speciale juridische status wordt gekoppeld, al naargelang voor de grond wel of niet de compensatiebedragen worden genoten;

Overwegende dat de structuur van de landbouwbedrijven in hoge mate het potentiële inkomen van de landbouwers bepaalt en dat daarom de invloed van de nieuwe maatregelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op het bodemgebruik, de produktie en het economisch potentieel van de landbouwbedrijven moet worden gevolgd;

Overwegende dat de communautaire enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven, die ingevolge Verordening (EEG) nr. 571/88 in het tijdvak van 1988 tot en met 1997 worden gehouden, bij uitstek geschikt zijn om de ontwikkelingen statistisch te volgen en te analyseren, door het uit produktie nemen van voor akkerbouwgewassen geschikte arealen aan andere structurele kenmerken te relateren, zoals bij voorbeeld de leeftijd van het bedrijfshoofd, de produktierichting en de omvang van de bedrijven, de andere teelten en de veestapel;

Overwegende dat het ook wegens de groeiende behoefte aan milieugegevens noodzakelijk is het uit de produktie genomen, voor akkerbouwgewassen geschikte areaal op basis van een hiervoor geschikte classificatie op een geharmoniseerde en voor alle Lid-Staten verplichte wijze te registreren om zo statistische informatie te verkrijgen die van Lid-Staat tot Lid-Staat en ook in de loop der tijd vergelijkbaar is; dat het daarom zinvol is om in de lijst van kenmerken nieuwe kenmerken op te nemen over de oppervlakte cultuurgrond waarvoor de landbouwers een compensatiebedrag hebben ontvangen;

Overwegende dat de algemene opzet van de lijst van kenmerken niet moet worden gewijzigd en dat grond waarvoor een compensatiebedrag wordt verstrekt, daarom moet worden ingedeeld bij de categorie waartoe het gebruik behoort dat er ten behoeve van de landbouw van wordt gemaakt, alsmede in een afzonderlijke categorie;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Voor het tijdvak van 1995 tot en met 1997 wordt bijlage I van Verordening (EEG) nr. 571/88 gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 6 oktober 1994.

Voor de Commissie

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 56 van 2. 3. 1988, blz. 1.

(2) PB nr. L 65 van 17. 3. 1993, blz. 12.

(3) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 12.

(4) PB nr. L 30 van 3. 2. 1994, blz. 7.

BIJLAGE

Bijlage I van Verordening (EEG) nr. 571/88 wordt als volgt gewijzigd:

1. Kenmerk D wordt als volgt gewijzigd: a) Kenmerk D/21 komt te luiden: ha/a

"D/21 Braakland, zonder financiële steun . . . /. . .".

b) Kenmerk D/22 komt te luiden: ha/a

"D/22 Braakland, zonder economische opbrengst, waarvoor financiële steun wordt verleend . . . /. . .".

2. Kenmerk I/06 wordt toegevoegd: ha/a

"I/06 Oppervlakten waarvoor financiële steun wordt verleend . . . /. . .

ingedeeld onder: a) braakland zonder economische opbrengst (al opgenomen onder D/22) . . . /. . .

b) gebruikt voor de teelt van landbouwgrondstoffen die niet bestemd zijn voor menselijke of dierlijke voeding (b.v. koolzaad, suikerbieten, bomen, struiken enz., linzen, kekers en wikke inbegrepen; al opgenomen onder D en G) . . . /. . .

c) blijvend grasland (al opgenomen onder F/01 en F/02) . . . /. . .

d) oppervlakten die bebost zijn dan wel thans ter bebossing voorbereid worden (al opgenomen onder H/02) . . . /. . .

e) overig (al opgenomen onder H/01 + H/03) . . . /. . .".