Home

VERORDENING (EG) Nr. 3353/93 VAN DE RAAD van 22 november 1993 tot vaststelling, voor het visseizoen 1994, van de oriëntatieprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 genoemde visserijprodukten

VERORDENING (EG) Nr. 3353/93 VAN DE RAAD van 22 november 1993 tot vaststelling, voor het visseizoen 1994, van de oriëntatieprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 genoemde visserijprodukten

VERORDENING (EG) Nr. 3353/93 VAN DE RAAD van 22 november 1993 tot vaststelling, voor het visseizoen 1994, van de oriëntatieprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 genoemde visserijprodukten

Publicatieblad Nr. L 301 van 08/12/1993 blz. 0001 - 0003


VERORDENING (EG) Nr. 3353/93 VAN DE RAAD van 22 november 1993 tot vaststelling, voor het visseizoen 1994, van de oriëntatieprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 genoemde visserijprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (1), inzonderheid op artikel 9, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 9, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 is bepaald dat voor elk van de in bijlage I, onder A, D en E, van genoemde verordening vermelde produkten een oriëntatieprijs wordt vastgesteld op een zodanig peil dat deze bijdraagt tot stabilisering van de marktprijzen en toch niet leidt tot het ontstaan van overschotten in de Gemeenschap; dat dit peil eveneens moet bijdragen tot ondersteuning van het inkomen van de producenten, maar dat hierbij tevens de belangen van de verbruikers in aanmerking dienen te worden genomen;

Overwegende dat de oriëntatieprijs wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de prijzen als omschreven in artikel 9, lid 2, van genoemde verordening, met inachtneming van de vooruitzichten inzake de ontwikkeling van de produktie en de vraag;

Overwegende dat de toepassing van deze criteria voor enkele produkten voor het visseizoen 1994 leidt tot een verlaging en voor andere produkten tot het handhaven of een verhoging van de prijzen ten opzichte van die voor het lopende seizoen;

Overwegende voorts dat, krachtens de artikelen 169 en 356 van de Toetredingsakte van Spanje en Portugal, een negende aanpassing van de oriëntatieprijzen op 1 januari 1994 moet plaatsvinden voor Atlantische sardines van de soort Sardina pilchardus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De oriëntatieprijzen voor de produkten vermeld in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92, en de handelscategorieën waarop zij betrekking hebben, worden voor het visseizoen dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 1994 vastgesteld overeenkomstig de bijlage van de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 november 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. BOURGEOIS

(1) PB nr. L 388 van 31. 12. 1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1891/93 (PB nr. L 172 van 15. 7. 1993, blz. 1).

BIJLAGE

>(1)"> ID="1">1. Haring van de soort Clupea harengus> ID="2">Extra, A> ID="3">1> ID="4">in gehele staat> ID="5">van 1 januari tot en met 31 juli 1994 van 1 oktober tot en met 31 december 1994 248"> ID="5">van 1 augustus tot en met 30 september 1994 172"> ID="1">2. Sardines van de soort Sardina pilchardus:"> ID="1">a) uit de Atlantische Oceaan"> ID="1">- andere Lid-Staten dan Spanje en Portugal> ID="2">Extra> ID="3">3> ID="4">in gehele staat> ID="5">436"> ID="1">- Spanje en Portugal> ID="2">Extra> ID="3">3> ID="4">in gehele staat> ID="5">417"> ID="1">b) uit de Middellandse Zee> ID="2">Extra> ID="3">3> ID="4">in gehele staat> ID="5">430"> ID="1">3. Doornhaai (Squalus acanthias)> ID="2">Extra, A> ID="3">2> ID="4">in gehele staat ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">877"> ID="1">4. Hondshaai (Scyliorhinus spp.)> ID="2">Extra, A> ID="3">1> ID="4">in gehele staat ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">690"> ID="1">5. Noorse schelvis (Sebastes spp.)> ID="2">A> ID="3">2> ID="4">in gehele staat> ID="5">931"> ID="1">6. Kabeljauw van de soort Gadus morhua> ID="2">A of> ID="3">2> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop"> ID="2">A> ID="3">3> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">1 289"> ID="1">7. Koolvis (Pollachius virens)> ID="2">A of> ID="3">2> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop"> ID="2">A> ID="3">3> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">659"> ID="1">8. Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)> ID="2">A of> ID="3">2> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop"> ID="2">A> ID="3">3> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">918"> ID="1">9. Wijting (Merlangius merlangus)> ID="2">A of> ID="3">2> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop"> ID="2">A> ID="3">3> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">780"> ID="1">10. Leng> ID="2">Extra, A> ID="3">1, 2> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">955"> ID="1">11. Makreel van de soort Scomber scombrus> ID="2">Extra of> ID="3">1> ID="4">in gehele staat"> ID="2">A> ID="3">2> ID="4">in gehele staat> ID="5">240"> ID="1">12. Makreel van de soort Scomber japonicus> ID="2">Extra of> ID="3">1> ID="4">in gehele staat"> ID="2">A> ID="3">2> ID="4">in gehele staat> ID="5">300"> ID="1">13. Ansjovis (Engraulis spp.)> ID="2">Extra> ID="3">2> ID="4">in gehele staat> ID="5">959"> ID="1">14. Schol (Pleuronectes platessa)> ID="2">A of> ID="3">2> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">van 1 januari tot en met 30 april 1994 804"> ID="2">A> ID="3">3> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">van 1 mei tot en met 31 december 1994 1 106"> ID="1">15. Heek van de soort Merluccius merluccius> ID="2">A> ID="3">1> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">3 132"> ID="1">16. Schartong (Lepidorhombus spp.)> ID="2">Extra, A> ID="3">1, 2> ID="4">in gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">1 959"> ID="1">17. Braam (Brama spp.)> ID="2">Extra, A> ID="3">1> ID="4">in gehele staat> ID="5">1 495"> ID="1">18. Zeeduivel (Lophius spp.)> ID="2">Extra, A> ID="3">2, 3> ID="4">in gehele staat of ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">2 201"> ID="2">Extra, A> ID="3">2, 3> ID="4">zonder kop> ID="5">4 525"> ID="1">19. Garnalen van de soort "Crangon crangon"> ID="2">A> ID="3">1> ID="4">enkel gekookt in water> ID="5">1 684"> ID="1">20. Noordzeekrab (Cancer pagurus)> ID="2">-> ID="3">1> ID="4">in gehele staat> ID="5">1 467"> ID="1">21. Langoestine (Nephrops norvegicus)> ID="2">E, A> ID="3">1, 2> ID="4">in gehele staat> ID="5">4 259"> ID="2">E, A> ID="3">2> ID="4">staarten> ID="5">6 200"> ID="1">22. Schar (Limanda limanda)> ID="2">Extra, A> ID="3">1> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">752"> ID="1">23. Bot (Platichthys flesus)> ID="2">Extra, A> ID="3">1> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">450"> ID="1">24. Witte tonijn (Thunnus alalunga)> ID="2">Extra, A> ID="3">1 1> ID="4">in gehele staat ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">1 800 2 100"> ID="1">25. Inktvissen (Sepia officinalis en Rossia macrosoma)> ID="2">Extra, A> ID="3">1, 2> ID="4">in gehele staat> ID="5">1 300"> ID="1">26. Tong (Solea spp.)> ID="2">Extra, A> ID="3">2, 3> ID="4">ontdaan van ingewanden, met kop> ID="5">5 000""

>

(1) De versheidsklasse, grootteklasse en aanbiedingsvorm zijn die welke volgens artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3759/92 zijn vastgesteld.