Home

93/660/EG: Beschikking van de Commissie van 22 november 1993 tot wijziging van Beschikking 92/589/EEG betreffende het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van België voor de periode 1993-1996, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

93/660/EG: Beschikking van de Commissie van 22 november 1993 tot wijziging van Beschikking 92/589/EEG betreffende het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van België voor de periode 1993-1996, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

93/660/EG: Beschikking van de Commissie van 22 november 1993 tot wijziging van Beschikking 92/589/EEG betreffende het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van België voor de periode 1993-1996, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 302 van 09/12/1993 blz. 0029 - 0030


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 november 1993 tot wijziging van Beschikking 92/589/EEG betreffende het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van België voor de periode 1993-1996, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek) (93/660/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad van 18 december 1986 inzake communautaire acties voor verbetering en aanpassing van de structuur van de visserij en de aquicultuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3946/92 (2), en met name op artikel 4 en artikel 5, lid 2,

Overwegende dat België aan de Commissie een memorandum heeft toegezonden betreffende het op 21 december 1992 goedgekeurde meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van België;

Overwegende dat de Belgische autoriteiten in dit memorandum van oordeel waren dat de strikte toepassing van de in het programma voorziene doelstellingen tot het verdwijnen van de gehele visserijsector van België zou leiden wegens de kleine omvang van de vloot;

Overwegende dat de Belgische autoriteiten de maximaal mogelijke vermindering van de capaciteiten per segment van de vloot die aanvaardbaar is om de visserijsector op een peil te houden dat noodzakelijk is voor het behoud van de sector, hebben geëvalueerd;

Overwegende dat deze evaluatie op 9 juni 1993 aan de Commissie werd medegedeeld;

Overwegende dat de zodanig geëvalueerde reducties een vermindering van de totale capaciteit van de Belgische vloot per 1 januari 1992 in de grootte van 15 % van het motorvermogen en van 23 % van het tonnage inhouden;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de visserijstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking opgenomen tabel waarin de in het kader van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van België aangehouden doelstellingen zijn opgenomen, inclusief de voetnoten, vervangt de tabel in de bijlage bij Beschikking 92/589/EEG, welke tabel komt te vervallen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

Gedaan te Brussel, 22 november 1993.

Voor de Commissie

Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 376 van 31. 12. 1986, blz. 7.

(2) PB nr. L 401 van 31. 12. 1992, blz. 31.

BIJLAGE

BELGIË

>(1)(1) (2)(2)"> ID="1">Kustwateren> ID="2">Staande-wantvissers> ID="3">IV> ID="5">49> ID="6">609> ID="11">18> ID="12">471"> ID="2">Boomkorvaartuigen> ID="3">IV, VII> ID="5">5 470> ID="6">18 432> ID="11">3 594> ID="12">13 817"> ID="2">Subtotaal > ID="5">5 519> ID="6">19 041> ID="11">3 612> ID="12">14 288"> ID="1">Gemeenschapswateren> ID="2">Boomkorvaartuigen> ID="3">III a, VII, VIII a, b> ID="5">17 027> ID="6">49 650> ID="11">16 132> ID="12">49 699"> ID="2">Demersale trawlers> ID="3">IV-VII> ID="5">3 882> ID="6">9 758> ID="11">1 170> ID="12">3 870"> ID="2">Subtotaal > ID="5">20 909> ID="6">59 408> ID="11">17 302> ID="12">53 569"> ID="1">Derde landen en internationale wateren> ID="2">Demersale trawlers> ID="3">V a> ID="5">661> ID="6">1 367> ID="11">0> ID="12">0"> ID="2">Subtotaal > ID="5">661> ID="6">1 367> ID="11">0> ID="12">0"> ID="2">Totaal A > ID="4">205> ID="5">27 089> ID="6">79 816> ID="7">21 340> ID="8">69 242> ID="11">20 914> ID="12">67 857"> ID="2">Specifieke vaartuigen"> ID="2">Totaal B ""

>

(1) Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2930/86 van de Raad zal het tonnage voor 18 juli 1994 gemeten worden als brutotonnage voor alle vaartuigen.

(2) De doelstellingen voor 1996 werden vastgesteld onafhankelijk van de in Beschikking 92/589/EEG van de Commissie vervatte regels. Zij houden rekening met de kleine omvang van de Belgische vloot en met het feit dat een minimumcapaciteit van de vloot noodzakelijk is om te voorkomen dat de capaciteit onder een peil zakt dat noodzakelijk is om de visserijsector van het land economisch leefbaar te houden. De Belgische Regering heeft de Commissie de doelstellingen voor elk segment op 8 juni 1993 meegedeeld.