Home

93/550/EEG: Besluit van de Raad van 20 oktober 1993 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake samenwerking bij de bescherming van de kusten en het aquatische milieu van het Noordoostatlantische gebied tegen verontreiniging

93/550/EEG: Besluit van de Raad van 20 oktober 1993 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake samenwerking bij de bescherming van de kusten en het aquatische milieu van het Noordoostatlantische gebied tegen verontreiniging

BESLUIT VAN DE RAAD van 20 oktober 1993 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake samenwerking bij de bescherming van de kusten en het aquatische milieu van het Noordoostatlantische gebied tegen verontreiniging

(93/550/EEG)DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat er in de eerste twee actieprogramma's van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu (4) de nadruk op wordt gelegd dat het voor de Gemeenschap van belang is op te treden tegen de verontreiniging van de zee in het algemeen en dat daarin onder meer wordt voorzien in de mogelijkheid van communautaire maatregelen tegen verontreiniging die het gevolg is van vervoer en scheepvaart; dat de bescherming van het zeewater daarin wordt aangemerkt als een prioritaire doelstelling voor het bewaren van het ecologische evenwicht op vitale punten;

Overwegende dat in het derde actieprogramma van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu (5) wordt benadrukt dat de overheid van de betrokken Lid-Staten bij ongevallen snel, op gecooerdineerde wijze en met de nodige middelen moet kunnen optreden;

Overwegende dat de bestrijding van de verontreiniging door olielozingen als prioriteit gehandhaafd blijft in het vierde milieuactieprogramma (6) en daarin aan de vervuiling van de zee zelfs een steeds grotere prioritieit wordt toegekend; dat in dat programma erkend wordt dat ook aan andere gevaarlijke stoffen dan olie die over zee worden vervoerd veel aandacht moet worden besteed;

Overwegende dat er in het vijfde actieprogramma van de Europese Gemeenschap op het gebied van het milieu (7) op wordt gewezen dat het noodzakelijk is enerzijds de algemene paraatheid en de operationele mogelijkheden bij natuurrampen en technologische rampen te verbeteren en anderzijds de reactie op rampen met het oog op de toenemende risicio's, met name van gevaarlijke transporten, te verbeteren, hetgeen op het praktische vlak inhoudt dat de procedures voor wederzijdse bijstand verder verbeterd en verfijnd moeten worden;

Overwegende dat de Commissie namens de Gemeenschap heeft deelgenomen aan de onderhandelingen ter voorbereiding van een internationale overeenkomst inzake samenwerking bij de bescherming van de kusten en het aquatische milieu van het Noordoostatlantische gebied tegen onopzettelijke verontreiniging;

Overwegende dat de Overeenkomst inzake samenwerking bij de bescherming van de kusten en het aquatische milieu van het Noordoostatlantische gebied tegen verontreiniging als gevolg van deze onderhandelingen op 17 oktober 1990 te Lissabon is aangenomen en namens de Gemeenschap is ondertekend;

Overwegende dat deze Overeenkomst op het gebied van de internationale actie ter bestrijding van onopzettelijke verontreiniging van de zee een leemte aanvult wat betreft het Noordoostatlantische gebied, aangezien er voor de Oostzee, de Noordzee en de Middellandse Zee reeds multilaterale overeenkomsten bestaan inzake samenwerking bij onopzettelijke verontreiniging van de zee;

Overwegende dat het wenselijk is dat de Gemeenschap deze Overeenkomst goedkeurt om naast en met de Lid-Staten een bijdrage te kunnen leveren tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst, met name in het licht van Beschikking 86/85/EEG van de Raad van 6 maart 1986 tot instelling van een communautair informatiesysteem voor de controle op en de beperking van de verontreiniging van de zee en de voornaamste binnenwateren door lozingen van olie en andere gevaarlijke stoffen (8),

BESLUIT:

Artikel 1

De op 17 oktober 1990 te Lissabon aanvaarde Overeenkomst inzake samenwerking bij de bescherming van de kusten en het aquatische milieu van het Noordoostatlantische gebied tegen verontreiniging wordt namens de Europese Economische Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad legt namens de Europese Economische Gemeenschap de akte van goedkeuring neder bij de Regering van Portugal overeenkomstig artikel 24, lid 2, van de Overeenkomst.

Gedaan te Luxemburg, 20 oktober 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. BOURGEOIS

(1) PB nr. C 56 van 26. 2. 1993, blz. 13.

(2) PB nr. C 176 van 28. 6. 1993, blz. 211.

(3) PB nr. C 201 van 26. 7. 1993, blz. 48.

(4) PB nr. C 112 van 20. 12. 1973, blz. 1, en PB nr. C 139 van 13. 6. 1977, blz. 1.

(5) PB nr. C 46 van 17. 2. 1983, blz. 9.

(6) PB nr. C 328 van 7. 12. 1987, blz. 23.

(7) PB nr. C 138 van 17. 5. 1993, blz. 33.

(8) PB nr. L 77 van 22. 3. 1986, blz. 33. Besluit gewijzigd bij Besluit 88/346/EEG (PB nr. L 158 van 25. 6. 1988, blz. 32).